Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, opettaja, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, työavain KASKO-03-190-23

HEL 2023-010985
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, opettaja, (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen), työavain KASKO-03-190-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-5

Päätös

Koulutuspäälliköt Tiia Posa ja Eeva-Kaisa Suvanto päättivät jättää täyttämättä äidinkieli ja suomi toisena kielenä opettajan (vivu), määräaikaiset virkasuhteiset tuntiopettajan tehtävät.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli julkisesti haettavana ajalla 31.7–20.8-2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa viestinnän ja vuorovaikutuksen tuntiopettajan, kaksi määräaikaista virkasuhdetta. Määräaikaisen viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan työtehtävät. Määräaikaisten virkojen sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Viran kelpoisuusvaatimuksena ja kielitaitovaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017). Yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osien osa-alueita on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 op/55 ov tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 op/35ov laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa sekä vähintään 60 op/35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat ilmoitettiin otettavan huomioon. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että työtehtävänä on yhteisten tutkinnon osien; viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tuntiopettajana toimiminen. Tehtäviin ilmoitettiin kuuluvan äidinkielen, suomi toisena kielenä (S2) ja toiminta digitaalisessa ympäristössä osa-alueiden opetus-, ohjaus-, ja arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa.

Tehtävää koskevassa ilmoituksessa kerrottiin arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi mainittiin arvostettavan kiinnostusta ja taitoa tukea erilaisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia.

Eduksi katsottiin monipuoliset ja opiskelijalähtöiset ohjaustaidot. Työtehtävässä toimiseksi edellytettiin digitaitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksensa jätti 1 hakijaa, jolla ei ollut opetustoimen henkilöstön ja yhteisten tutkinnon kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset pätevyyttä.

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella koulutuspäälliköt päättivät jättää täyttämättä määräaikaisen virkasuhteiset tuntiopettajan tehtävät vähäisten muodollisesti kelpoisten hakijoiden määrän vuoksi.

Päätös annetaan tiedoksi määräaikaiseen virkaan hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 31.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva-Kaisa Suvanto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 260 22

eeva-kaisa.suvanto@hel.fi

Päättäjä

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-5