Hankinta, suun terveydenhuollon Virtaus- prototyypin jatkokehitys - datan vienti järjestelmästä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011066
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Suun terveydenhuollon Virtaus-prototyypin jatkokehitys - datan vienti järjestelmästä

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia suun terveydenhuollon Virtaus-järjestelmäprototyyppiin datan tallentamisen toiminnallisuuden muutoksen Cinia Oy:lta. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään
20 150 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan suun terveydenhuolto on toteuttanut Cinia Oy:n kanssa ”kerralla enemmän kuntoon” -toimintamallin konseptoinnin palvelusopimuksen HEL 2022-005806-001 (Palvelusopimus ohjelmistokehityspalvelun toimittamisesta) perusteella. Toteutukseen sisältyy myös reaaliaikainen toiminnan-ohjauksen järjestelmäprototyyppi ja sen pilotointi vuosien 2022-2023 aikana. Toimintamallin kehitysprojektista on käytetty nimeä Virtaus-projekti.

Prototyyppi rakennettiin mahdollisimman kevyenä ratkaisuna toimintamallin kokeilua varten. Tämän vuoksi päädyttiin muun muassa siihen, että prototyypin tuottamaa dataa ei tallenneta, vaan tietokanta tyhjennetään säännöllisesti.

Pilotoinnin yhteydessä suun terveydenhuollossa on tunnistettu tarve kerätä prototyypin käytöstä kertyvää dataa talteen, jotta prototyyppiä ja toimintamallia voitaisiin kehittää. Datan keräämisen toteutus edistää toimintamallin hyötyjen arviointia ja kehittämistä sekä mahdollisen tuotantoversion kilpailutusta ja toteutusta. Ilman Virtaus-dataa ei ole mahdollista todentaa työnohjausta hyödyntävän toimintamallin oletettuja ydinhyötyjä: ammattilaisten työajan optimointia sekä hoitojaksojen ja hukka-ajan minimointia. Apotista saatava data ei ole riittävä toimintamallin arviointiin.

Hankinta perustuu Cinia Oy:n 7.7.2023 antamaan tarjoukseen. Tarjouksessa on esitetty kaksi eri toteutusvaihtoehtoa, joista kevyempi on raakadatan kerääminen ja tuonti. Toisena vaihtoehtona on tarkemmin parsitun ja ryhmitellyn datan kerääminen ja tuonti. Vaihtoehtojen arvioinnissa on päädytty siihen, että tarkemmin parsitun ja ryhmitellyn datan kerääminen ja tuonti vähentää olennaisesti suun terveydenhuollon työmäärää arviointi- ja kehitystyössä. Tarjouksen sisältämää "Huoneen dynaamiset muistutukset” -toteutusta ei tilata.

Tarjouksen mukaisesti hankinnan kustannukset ovat 20 150 euroa (alv 0 %). Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan atk-investointibudjetista toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen ja hankintaan varatusta määrärahasta.

Hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, eikä siihen sovelleta hankintalakia. Cinia Oy on aiempaan sopimukseen perustuen toteuttanut prototyypin ja on käytännössä ainoa palveluntuottaja, joka kykenee toteuttamaan tarjouksessa esitetyt työt.

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Päätös tullut nähtäväksi 04.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mikko Enqvist, ict-asiantuntija, puhelin: 09 310 24794

mikko.enqvist@hel.fi

Päättäjä

Petri Otranen
tietohallintojohtaja