Hankinta, hammashoitoyksiköt, kaapistot, imulaitteisto ja kompressori, Suutarilan hammashoitola

HEL 2023-011104
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 119

Suutarilan hammashoitolan hammashoitoyksiköt, potilastuolit, imulaitteistot, kaapistot ja kompressori

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä
Unident Oy:n tarjouksen Suutarilan hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteiston, kaapistojen ja kompressorin hankinnassa.

Kattokiinnitteiset hammashoitoyksiköt ovat merkkiä Finndent FD-Q8 P1, lattiakiinnitteiset potilastuolit ovat merkiltään FD5000_Hi_Sb, liikuteltavien potilastuolien merkki on FD5000_Hi_Sb pyöröjalusta. Imumoottorit ovat Cattani Flux-Jet merkkisiä.

Lisäksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hylätä Fimet Oy:n tarjouksen.

Hankinnan kokonaisarvo (ilman kompressoria) on 251 180,00 euroa (alv 0 %).

Kompressori hinta on enimmillään 6800,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Suun terveydenhuollolla on voimassa oleva puitesopimusjärjestely kuuden toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken.

Hankinta oli jaettu neljään kohderyhmään. Kohderyhmä 1 sisälsi kattokiinnitteiset hammashoitoyksiköt ja potilastuolit (lattiakiinnitteinen ja liikuteltava), kohderyhmä 2 hoitokaapistot, kohderyhmä 3 imulaitteiston ja imumoottorin ja kohderyhmä 4 kompressorin. Osatarjouksia ei hankinnassa hyväksytty, vaan hankinta oli kokonaishankinta siten, että tarjoajan tuli tarjota kaikkia neljää osa-aluetta.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Valinta hinnan perusteella katsottiin riittäväksi, koska tarjouspyynnössä oli asetettu kaikkiin osa-alueisiin riittävät laadulliset vaatimukset tarjottaville laitteille / tuotteille.

Kompressorien hinta ei ollut mukana hintavertailussa, koska tarjouspyynnössä oli annettu tarjoajille mahdollisuus esittää oma ratkaisuehdotuksensa kompressorien hankintaan. Tarjouksessa oli mahdollista antaa useampi ehdotus siten, että ehdotuksessa huomioitiin myös olemassa olevan kompressorin hyödyntämisen mahdollisuus. Tilaajana suun terveydenhuolto päättää hankittavan kompressorin ja sen hyödynnetäänkö kohteessa olemassa olevaa kompressoria.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteelle muodolliset vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 12.9.2023 tarjouspalvelu.fi kautta. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 26.9.2023 klo 12 mennessä. Hankintaan saapui kolme kysymystä ja niihin vastattiin 26.9.2023.

Määräaikaan 4.10.2023 klo 13 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kaksi tarjoajaa:

- Fimet Oy (FI04688826)

- Unident Oy (2823729–6).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat tarkastaneet tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarjouksista ja niiden liitedokumenteista. Lisäksi suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä kävi 9.10.2023 tutustumassa Unident Oy:n tarjoamiin ja 10.10.2023 Fimet Oy:n tarjoamiin hammashoitoyksiköihin ja potilastuoleihin arvioiden samalla tarjottujen laitteiden vaatimusten täyttymistä ja vaadittujen ominaisuuksien toteutumista.

Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin ei katsottu täyttävän kaikkia asetettuja vaatimuksia, joten Fimet Oy:n tarjous hylätään.

Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin pyörät olivat suuret ja niiden sijainti esti ergonomisen työskentelyn. Potilastuolin selkäosan alla olevat pyörät olivat työskentelyssä sekä työntekijän jalkojen ja jalkakytkimen tiellä. Potilastuolin jalkapäädyn pyörät sijaitsivat ulkonevasti ja sivusuuntaisesti jalustassa, jolloin tämän arvioitiin vaikeuttavan potilaan esteetöntä siirtymistä potilastuoliin ja siitä pois.

Tarjouspyynnössä oli vaadittuna, että tuolin lukitus ja lukituksen vapautus toimivat vipuvarrella tai vastaavalla mekanismilla. Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin jokainen pyörä tuli lukita ja vapauttaa erikseen, joten tämä ominaisuus ei vastannut tarjouspyynnön vaatimusta.

Unident Oy:n tarjouksen arvioitiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset kaikilta osin.

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä ja hankintapalvelut ovat käsitelleet 11.10.2023 hankintaan saatuja tarjouksia ja hankintatyöryhmän tutustumiskäyntien perusteella tekemiä huomioita.

Unidet Oy valitaan toimittajaksi Suutarilan hammashoitolan hoitokaapistojen, kattokiinnitteisten hammashoitoyksiköiden, lattiakiinnitteisten ja liikuteltavien potilastuolien, imulaitteiston ja kompressorien hankinnassa.

Koska hyväksyttyjä tarjouksia on vain yksi, ei vertailua tehdä.

Sopimus

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Sopimus solmitaan tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti ehdollisena.

Hankinnasta tehdään valitulle toimittajille erillinen, kirjallinen tilaus.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke- mällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai- sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk- sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä- ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
  sissa asioissa tärkeää tai 
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes- sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök- sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk- sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha- kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis- tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi- ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi- vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely- lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati- muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 
  on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
  ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja
yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voi- daan lähettää (prosessiosoite). ). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mi- hin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir- jat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 • muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui- tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh- dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie- doksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala@hel.fi

Päättäjä

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja