Sopimuksen irtisanominen, lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelut, Hoppipolla Oy

HEL 2023-011111
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 61

Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen sopimuksen irtisanominen - Hoppipolla Oy

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti irtisanoa Hoppipolla Oy:n (ent. Perhekoti Maailman Lapset Oy, Y-tunnus 3091130-7) ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan välisen lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen sopimuksen HEL 2020-007602-28 päättymään välittömästi päätöspäivästä lukien.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen hankintaa koskevat keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään 15.9.2020, § 157. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on päättänyt 21.9.2022, § 62 lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen hankinnan optiokauden käyttöönotosta Hoppipolla Oy:n (jäljempänä palveluntuottaja) kanssa ajalle 1.2.2023–31.5.2024. Sopimukseen sovellettavien JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohdan 18.1 mukaan tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa hankintalaissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Palveluntuottajan toiminnassa ilmenneet virheet

Palveluntuottaja on laiminlyönyt useita yritystoimintaa ja sosiaalipalvelujen tuottamista koskevia säännöksiä sekä sopimusehtoja. Palveluntuottaja ei ole tuonut puutteita esiin eikä ryhtynyt niiden korjaamiseen oma-aloitteisesti, mikä on ollut omiaan vaarantamaan olennaisesti tilaajan luottamuksen palveluntuottajaan.

Vastuuvakuutuksen riittämätön laajuus

Sopimuksen kohdassa 21 viitattujen JYSE 2014 Palvelut -ehtojen 15 kohdan mukaan Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja toimittamien vakuutustodistusten mukaan sen vastuuvakuutus kattaa lasten ja nuorten laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon palvelut. Palveluntuottajan vastuuvakuutus ei kuitenkaan ole kattanut sopimuksen mukaisia perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötyön palveluja. Palveluntuottaja on 5.6.2023 alkaen korjannut vakuutusturvansa sopimuksenmukaiseksi. Vakuutusturvan aukollisuutta ei ole kuitenkaan mahdollista korjata takautuvasti siltä ajalta, kun vakuutus ei ole ollut voimassa koko toimintaan.

Julkisten tilinpäätöstietojen puuttuminen ja tilinpäätösten ilmoittamisen laiminlyönti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)

Tilaajalle on ilmennyt, että palveluntuottaja on laiminlyönyt osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:n mukaisen velvollisuutensa tilinpäätösasiakirjojen toimittamisessa Patentti- ja rekisterihallitukselle usean vuoden ajan. Tilinpäätökset vuosilta 2020, 2021 ja 2022 on toimitettu PRH:lle vasta PRH:n oman ja tilaajan huomautuksen jälkeen.

Vastuuhenkilön vaihtumisesta ilmoittamisen laiminlyönti

Palveluntuottaja on laiminlyönyt vastuuhenkilön vaihtumisesta ilmoittamisen yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 12 §:n vastaisesti. Vastuuhenkilö on vaihtunut 13.12.2021, mutta muutoksesta ei ole ilmoitettu.

Puutteet raporttien toimittamisessa

Palvelukuvauksissa on edellytetty, että palveluntuottaja toimittaa työskentelyraportit asiakkaan vastuusosiaalityöntekijälle. Velvollisuudesta kirjata asiakastiedot säädetään lisäksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 4 §:ssä. Palveluntuottajalla on ollut toistuvia puutteita raporttien toimittamisessa tilaajalle. Virheet raportoinnissa ovat jatkuneet tilaajan purku-uhkaisesta reklamaatiosta huolimatta.

Viivyttely ja virheellisten tietojen antaminen rekisteröintiä koskevassa asiassa

Tilaajalle on valvontaprosessin yhteydessä tullut ilmi, että palveluntuottaja ei ole yksityisten sosiaalipalvelujen rekisterissä. Palveluntuottajan toiminta on ollut vastoin Sopimuksen kohdassa 7 Palvelun sisältö ja laatu sekä JYSE-ehtojen kohdassa 4.4 asetettua huolellisuus- ja ammattimaisuusvaatimusta. Lisäksi se on vastoin JYSE-ehtojen 4.3 mukaista edellytystä, jonka mukaan palvelun tulee täyttää Suomen laissa asetetut vaatimukset. Palveluntuottajan on täytynyt olla tietoinen puutteesta, mutta se ei ole tuonut asiaa esiin oma-aloitteisesti eikä pyrkinyt korjaamaan asiaa viipymättä.

Sen sijaan tilaajalle toimitetuissa, rekisteröintiin ja valvontaan liittyvissä asiakirjoissa on ollut useita puutteita ja ristiriitaisuuksia, joiden vuoksi asian selvittäminen on huomattavasti viivästynyt. Palveluntuottaja on ilmoittanut tilaajalle ristiriitaisia tietoja koskien henkilöstöjärjestelyjä ja esihenkilösuhteita. Palveluntuottajan 10.3.2023 toimittama ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on sisältänyt virheellisiä tietoja koskien rikosrekisteriotteen tarkastamista. Tilaaja on saanut riittävät tiedot asian käsittelemiseksi vasta 22.6.2023. Puutteet on yksilöity tarkemmin valvonta-asiakirjoissa sekä reklamaatiossa 2.6.2023 ja tilaajan vastauksissa 27.7.2023 ja 5.9.2023.

Mainituissa asiakirjoissa on kuvattu tarkemmin myös muut epäselvyydet palveluntuottajan yritystoiminnassa, joista ei ole saatu riittävää selvitystä.

Perustelut sopimuksen välittömälle irtisanomiselle

Edellä esitetyillä perusteilla palveluntuottaja on syyllistynyt olennaisiin sopimusrikkomuksiin. Asiassa täyttyvät sekä sopimuksen purkamisen että välittömän irtisanomisen edellytykset. Virheiden luonteen ja laajuuden vuoksi tilaaja pitää ensisijaisena oikeuskeinona sopimuksen välitöntä irtisanomista JYSE-ehtojen kohdan 18.1 nojalla.

Ennen irtisanomista palveluntuottajaa on huomautettu ja sitä on pyydetty JYSE-ehtojen kohdan 18.3 mukaisesti esittämään asiasta selvitystä 27.7.2023. Palveluntuottaja on toimittanut selvityksen 24.8.2023. Palveluntuottajan selvitys ei anna aihetta arvioida irtisanomisperusteiden täyttymistä toisin. Tarkemmat perustelut on esitetty tilaajan vastauksessa 5.9.2023.

Tilaaja katsoo palveluntuottajan syyllistyneen vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa, kun se on toimintansa järjestämisessä osoittanut toistuvasti vakavaa piittaamattomuutta useista yritystoimintaa ja palvelutuotantoa sääntelevistä laeista ja sopimusehdoista, eikä ole tietoisesti tai puutteellisen ammattitaitonsa vuoksi korjannut virheitä ilman tilaajan ja muiden viranomaisten toistuvaa puuttumista. Osa edellä kuvatuista virheistä on laadultaan sellaisia, että ne muodostavat yksinään perusteen vakavalle virheelle ammattitoiminnassa.

Virheiden suuri määrä osoittaa kokonaisuudessaan piittaamattomuutta sekä puutteellista kykyä sopimuksen täyttämiseen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Sopimuksen kohteena oleva palvelu ja asiakaskunnan haavoittuvuus huomioiden virheet ovat erityisen vakavia ja asettavat kyseenalaiseksi palveluntuottajalta korostetusti edellytettävän huolellisuuden, luotettavuuden ja ammattimaisuuden.

Palveluntuottaja ei ole osoittanut puutteiden selvittämisessä oma-aloitteisuutta, ja niiden korjaamiseen on ryhdytty vasta erikseen huomautettaessa siitä huolimatta, että palveluntuottaja on ollut tai sen on täytynyt olla tietoinen virheistä ja niiden olennaisuudesta. Lisäksi asian selvittäminen on kestänyt huomattavan kauan ja tilaajalle on menettelyn aikana esitetty virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja. Palveluntuottajan toimintaa on siten pidettävä epälojaalina ja sellaisena, että se on ollut omiaan vaarantamaan tilaajan luottamuksen.

Tilaajalla on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021, järjestämislaki), jota sovelletaan lain 1 §:n mukaan myös Helsingin kaupunkiin sen järjestäessä sote-palveluja, 41 §:n nojalla velvollisuus valvoa järjestämisvastuulleen kuuluvaa palveluntuotantoa. Järjestämislain 41 §:n 2 mom. nojalla tilaajan on vaadittava yksityisen palveluntuottajan toiminnassa ilmenneiden puutteiden korjaamista. Ellei puutteita korjata määräajassa, tilaajan on ryhdyttävä sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin korvauksen alentamiseksi. Olennaisten tai toistuvien puutteiden kohdalla tilaajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimuksen irtisanomiseksi tai purkamiseksi (41 §:n 3 mom.).

Sopimuksen ja asiakkaiden palvelun päättäminen

Palveluntuottaja on irtisanomisenkin jälkeen velvollinen avustamaan tilaajaa JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohdan 23 nojalla. Tilaaja edellyttää 5.9.2023 antamaansa vastaukseen viitaten palveluntuottajalta lopetustyöskentelyn toteuttamista, jotta palvelu voidaan päättää hallitusti. Tilaajan edustajalla on oikeus olla läsnä lopetustyöskentelyyn liittyvissä tapaamisissa erikseen määrittelemällään tavalla. Lisäksi tilaaja edellyttää palveluntuottajaa toimittamaan irtisanomisen jälkeenkin sopimuksen mukaiset raportit ja asiakirjat sekä muut tiedot, jotka ovat tarpeellisia järjestämisvastuun toteuttamiseksi sekä palvelun tuottamisen ja sopimusvelvoitteiden täyttämisen arvioimiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiia Viljanen, asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö, puhelin: 09 310 46889

tiia.viljanen@hel.fi

Outi Pohjois-Koivisto, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35795

outi.pohjois-koivisto@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja