Hankinta, Positive learning -koulutus, varhaiskasvatus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

HEL 2023-011279
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 69

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja henkilöstölle järjestettävän koulutuksen pienhankinta

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Päätös

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja päätti hankkia Positive Learning Oy:ltä tutkimustietoon perustuvan Huomaa hyvä- koulutuksen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja henkilöstölle, joka toteutetaan toimintakaudella 2023-2024. Koulutukseen on varattu määrärahat ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen budjettiin (kaupunginhallituksen erillismääräraha koronasta toipumiseen).

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarve varmistaa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja kehittää varhaiskasvatushenkilöstön osaamista lasten kohtaamisessa, erityispedagogiikassa ja kielitietoisuuden vahvistamisessa. Huomaa hyvä- koulutus vahvistaa positiivisen pedagogiikan toteuttamista varhaiskasvatuksen arjessa ja tuo menetelmänä vahvuudet, tavoitteet ja onnistumiset näkyviksi sekä yksilö- että ryhmätasolla.

Huomaa hyvä koulutuksen kustannukset on suunniteltu kustannettavan erillismäärärahasta kaupunginhallituksen korona-avustus, jolle on varattu määrärahoja 30 000 euroa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen budjettiin. Kyseessä on näin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta, joka voidaan toteuttaa ilman hankintalain mukaista kilpailutusmenettelyä.

Pienhankintaa ei ole kilpailutettu kevennetysti, koska Positive Learning Oy on ainoa palveluntarjoaja, joka voi toimittaa tarvittavan Huomaa hyvä- koulutuksen ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle. Palveluntarjoaja pystyy myös toteuttamaan koko koulutuskokonaisuuden ruotsin kielellä. Hankinnalla on myös kiire, koska erillismääräraha on käytettävä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Koulutuskokonaisuus muodostuu varhaiskasvatuksen esihenkilöiden, varajohtajien ja pilottipäiväkotien henkilöstön koulutuksista. Esihenkilöiden ja varajohtajien koulutuskokonaisuuden kustannukset ovat 9672 euroa ja pilottipäiväkotien (5) koulutusten kustannukset 16 000 euroa +arvonlisävero 24 %.

Hankinnan ennakoidut kustannukset ovat yhteensä noin 30 000 euroa, joka on samansuuruinen kuin koulutuskokonaisuuteen varattu erillismääräraha.
Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 200 000 euroa alittavista hankinnoista (HEL 2020-010092, 23.5.2023 § 101 §) oman palvelukokonaisuutensa osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 12.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 09 310 73014

jenni.tirronen@hel.fi

Päättäjä

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten