Kunnaneläinlääkärin määrääminen suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2023-011308
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 32

Johtavan valvontaeläinlääkärin määrääminen suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (ESAVI/32856/2023, 1.9.2023) kunnaneläinlääkärin määräämisestä suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella. Päätös on voimassa 31.12.2023 saakka. Työskentelyn kestosta sovitaan erikseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Eläintautilain (76/2021) 69 §:n 4 momentin nojalla aluehallintovirasto voi tarvittaessa määrätä kunnaneläinlääkärin suorittamaan erikseen määriteltyjä, tässä laissa kunnaneläinlääkärille säädettyjä tehtäviä tämän toimialueen ulkopuolella, jos kyseessä on a–c-luokan tauti, uusi tauti tai muu torjuttava eläintauti taikka jos valvottavaa eläintautia esiintyy poikkeuksellisen laajasti. Aluehallintoviraston tulee ensisijaisesti määrätä tehtävään valmiuskoulutusta saanut kunnaneläinlääkäri. Määräystä annettaessa on otettava huomioon kunnan mahdollisuudet suorittaa lakisääteiset ja muut tehtävänsä.

Johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti on valmiuseläinlääkäri ja häntä on pyydetty osallistumaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustustoimiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Työskentely on mahdollista toteuttaa siten, että se ei vaaranna Helsingin eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan toteutumista.

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Päättäjä

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Päätös 1.9.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.