Palvelusetelituottaja, hyväksymisen peruminen, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito, Rauhatar Oy

HEL 2023-011312
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 57
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajan palvelusetelituottajaksi hyväksymisen peruminen, Rauhatar Oy

Ostopalvelupäällikkö

Päätös

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö päätti perua Rauhatar Oy:n (2649026-3) hyväksynnän alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajista.

Päätöksen perustelut

Palveluntuottajan hyväksyntä perutaan, sillä palveluntuottaja on 18.7.2023 ilmoittanut aluehallintovirastolle toiminnan lopettamisesta. Toiminnan lopetuspäivä on 30.6.2023.

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö on hyväksynyt palveluntuottajan alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajaksi 28.7.2015 (päätös nro 19/2015).

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja päätti 29.9.2021 § 185, että vammaistyön ostopalvelupäällikkö hyväksyy alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hoitoyksikössä annettavan lyhytaikaisen hoidon palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Päätös tullut nähtäväksi 07.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mirva Lähteenmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 69530

mirva.lahteenmaki@hel.fi

Päättäjä

Minna Eronen
ostopalvelupäällikkö