Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 2024 - 2025, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2023-011348
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 123

Valtion erityisavustuksen hakeminen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseksi ja kehittämiseksi 2024–2025

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2024–2025. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö päättää myöntää avustusta, hanke toteutetaan 1.3.2024 – 31.7.2025 välisenä aikana.

Valtion erityisavustusta haetaan yhteensä 1 400 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus eli 30 % kokonaiskustannuksista on 600 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 000 000 euroa. Omarahoituksen osuus katetaan niiden palveluiden määrärahoista, joihin myönnettyä avustusta tullaan jyvittämään.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö Taina Torniaisen toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haettavaksi valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024–2025. Valtion erityisavustusta myönnetään esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisten koulutusta järjestäville vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 12 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön momentilta 29.10.30.

Tavoitteena avustuksella toteutettavassa kehittämisessä on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tasa-arvoisesti saatavalla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.

Helsingissä yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämistä on aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella keväällä 2022. Kehittäminen jatkuu nykyisellä rahoituksella helmikuun 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen kehittämistä jatketaan myönnetyllä uudella erityisavustuksella.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.