Virkasuhteen täyttäminen, ruotsinkielinen asiakasohjaus, asiakasohjaaja, työavain SOTEPE-03-890-23

HEL 2023-011569
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Asiakasohjaajan viran täyttäminen, Ruotsinkielinen asiakasohjaus, työavain SOTEPE-03-890-23

Asiakasohjauspäällikkö

Päätös

Asiakasohjauspäällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** asiakasohjaajan virkaan (vakanssinumero 028143 Arviointitoiminta, ruotsinkielinen asiakasohjaus, 100010) 1.10.2023 lukien 2884,14 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Asiakasohjaajan virka tuli avoimeksi 1.7.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan asiakasohjaajan virkaan ottaa asiakasohjauspäällikkö.

Asiakasohjaajan tehtävänä on asiakkaiden laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta. Asiakkaina pääosin, omaishoidon tuen asiakkaat. Asiakasohjaaja arvioi asiakkaiden tilannetta päivätoiminnan ja kotiin vietävien palveluiden osalta. Asiakasohjaaja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja koordinoi palveluiden kokonaisuutta asiakassuunnitelman avulla.

Asiakasohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää moniammatillista tiimiyhteistyötä, itsenäistä työskentelyä, hyvät dokumentoinnin taidot ja tietoteknistä osaamista. Eduksi luettiin aikaisempi kokemus ikääntyneiden ja omaishoidon tuen parissa työskentelystä, asiakasohjaustyöstä sekä päätösten teosta, että tuntemusta asiakasprosesseista. Myös Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän, Apotti-tietojärjestelmän ja palvelusetelisysteemin tuntemus luettiin eduksi.

Asiakasohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana 23.8.2023-6.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi te-palvelut.fi -sivuilla.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi (6) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus on neljällä (4) hakijalla. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme (3) hakijaa: **********

********** ********** Haastattelut suorittivat **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (YAMK). Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt mm. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (YAMK). Hän on työskennellyt **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti asiakasohjaajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti edellytys aikaisemmasta kokemuksesta ikääntyneiden omaishoidon tuen parissa työskentelystä, asiakasohjaustyöstä sekä päätösten teosta että asiakasprosessien tuntemusta.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset asiakasohjaajan viran tehtävien hoitamiseen Ruotsinkielisessä asiakasohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jenny Stenvall, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 44801

jenny.stenvall@hel.fi

Päättäjä

Eeva Raulos
asiakasohjauspäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.