Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Tutkimuslupa, Tutkimus perusopetuksen ydintaitojen oppimisen tuesta, Turun yliopisto

HEL 2023-011614
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 80

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2023-011614

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.7.2028 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ovat hakeneet tutkimuslupaa yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle. Tutkimuksessa selvitetään luku- ja laskutaitojen oppimista, oppimisen kehitystä ja oppimisessa ilmeneviä haasteita sekä kehitetään näihin liittyviä arviointivälineistöä. Lisäksi tarkastellaan eri arviointivälineiden reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyviä kysymyksiä. Tutkimusten tulokset julkaistaan tilastollisiin analyyseihin perustuen ryhmäilmiöinä tieteellisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Tutkimusyhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin välillä ohjaavat toimialajohtajan päätös yhteistyöstä ja siihen liittyvä yhteistyösopimus (päätetty 15.6.2023, HEL 2023-008265, liite 3) sekä sopimus yhteisrahoitteisesta tutkimuksesta (allekirjoitettu 22.9.2023, HEL 2023-011614, liite 9).

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.8.2023-31.7.2028. Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä tuen tarpeen arviointivälineellä FUNA. Tietojenkeruu kohdistuu perusopetuksen oppilaisiin, erityisesti vuosiluokilla 3 ja 7. Tutkimuksen otoskoko on n. 10 000 oppilasta vuodessa (n=10 000). Kyseessä on kvantitatiivinen tutkimus.

Otokseen osallistuvat yksiköt: suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus, erityisesti vuosiluokat 3 ja 7.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Huoltajilla on oikeus erikseen kieltää lapsensa osallistuminen tutkimukseen. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan 5 vuotta tutkimuksen valmistuttua ja hävitetään viimeistään 31.7.2032.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen Ville-järjestelmän tietosuojaselosteessa (liite 4), tietosuojan vaikutustenarvioinnin alkukartoituksessa (liite 5) tietosuojan tarkistuslistassa (liite 6) ja kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitteessä (liite 7).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 1.8.2023-31.7.2028 koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Päätös tullut nähtäväksi 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Lauri Vihma, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Päättäjä

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. HEL 2023-008265_sopimus
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Tietosuoja- ja salassapitoliite 5.10.2022
8. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.