Tutkimuslupa, Etähoivan soveltuvuuden arviointi eri asiakasryhmille

HEL 2023-011649
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Tutkimuslupa tutkimukseen "Etähoivan soveltuvuuden arviointi eri asiakasryhmille"

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Leena Nieminen-Lohein ja Riina Tolvasen tutkimukselle "Etähoivan soveltuvuuden arviointi eri asiakasryhmille".

Opinnäytetyön yhteyshenkilö on Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden hoivapalveluiden palvelupäällikkö. Tutkimuslupa on voimassa 31.7.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
- Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.
- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia Palvelukeskusliikelaitokselle.
- Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.
- Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Palvelukeskusliikelaitokselle.
- Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan Palvelukeskusliikelaitoksen käyttöön yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä teemahaastatteluiden avulla tietoa etähoivan soveltuvuudesta eri asiakasryhmille toimeksiantajalle, Helsingin Palvelukeskukselle. Tämän tiedon pohjalta on tarkoitus kehittää työkalu etähoivapalveluiden soveltuvuuden arviointiin ammattilaisille, jotka arvioivat asiakkaiden palvelujen tarvetta ja ohjaavat asiakkaita etähoidon piiriin. Tämän tiedontuotannon ja työkalun tavoitteena on, että ammattilaiset pystyvät arvioimaan ja ohjaamaan asiakkaita sujuvammin ja oikea-aikaisesti etähoivan piiriin.

Tarkoituksena on kerätä ryhmämuotoisten teemahaastatteluiden avulla tietoa etähoivan soveltuvuudesta eri asiakasryhmille. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Haastattelut (2 haastattelua) toteutetaan Palvelukeskus Helsingin etähoitajille. Haastattelut toteutetaan Teams-sovelluksen välityksellä. Kehittämisprosessimme mukailee kehittämistyön spiraalimallia.


Haastateltavat etähoitajat sovitaan Palvelukeskusliikelaitoksen yhteyshenkilön kanssa. Haastateltavista kerätään tiedoksi haastateltavan nimi haastatteluun osallistumisen suostumuslomakkeeseen. Haastatteluiden tallenteet säilytetään kansiossa, jonne on pääsy vain tutkijoilla henkilökohtaisilla opiskelijanumeroilla. Tutkimusaineisto hävitetään raportin valmistuttua.

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Risto Paavola, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 27013

risto.paavola@hel.fi

Päättäjä

Minna Hoffström
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.