Virkasuhteen täyttäminen, gerontologinen sosiaalityö, Idän toimipiste, erityissosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-03-826-23

HEL 2023-011786
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Erityissosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, gerontologinen sosiaalityö, idän toimipiste, työavain SOTEPE-03-826-23

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö

Päätös

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti jättää erityissosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 031784, toimintayksikkö 397410, työpiste 100025) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Erityissosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 18.9.2023.
Erityissosiaalityöntekijän avoin virka on ollut haettavana 18.8.-15.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan erityissosiaalityöntekijän virkaan ottaa gerontologisen sosiaalityön päällikkö.

Erityissosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu 40 prosenttia gerontologisen sosiaalityön ammatillisen ja menetelmällisen asiakastyön kehittämistä sekä 60 prosenttia työskentelyä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Erityissosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteutumista ja verkostoi tarvittaessa myös muita tahoja auttamaan asiakasta. Erityissosiaalityöntekijä toimii erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä.

Erityissosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja sen lisäksi edellytetään 30-40 opintopisteen suuruinen erikoistumiskoulutus tai yliopistollinen jatkotutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija, jolla ei ollut virkaan vaadittua kelpoisuutta. Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Timonen, gerontologisen sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 41343

marko.timonen(a)hel.fi

Päättäjä

Marko Timonen
gerontologisen sosiaalityön päällikkö