Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 1, ohjaava opettaja (Jotpa-hanke), työavain KASKO-03-205-23

HEL 2023-011866
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, ohjaava opettaja, (Jotpa-hanke), työavain KASKO-03-205-23

Rehtori, Kampus 1

Päätös

Rehtori päätti valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ajalle 25.09.2023-31.12.2024 **********

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana OPH:n Jotpa-hakkeeseen ohjaavan opettajan virkasuhteinen tehtävä määräajalle 25.09.2023 – 31.12.2024.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-205-23. Määräaikaan 14.9.2023 klo 16 mennessä tehtävään haki kolmekymmentäyksi (31) henkilöä.

Haetussa tehtävässä hankkeen asiakaskohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävissä työskentelevät tai lastenhoitajan tehtäviin suuntaavat henkilöt, joilla ei ole lain mukaista pätevyyttä työhön Suomessa. Hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat työntekijät saavuttavat laillisen pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien lisäksi hankkeen aikana koulutetaan työpaikkaohjaajia.

Hakuilmoituksessa on edellytetty tuoretta kokemusta varhaiskasvatuksen työtehtävistä ja työmenetelmistä sekä aikuisten ammatillisesta ohjaamisesta. Lisäksi edellytettiin lastenhoitajan pätevyyteen johtavien tutkintojen tuntemista. Tehtävässä edellytettiin kykyä verkostomaiseen työskentelyyn, vahvaa kokemus ammatillisten tutkintojen ja erilaisten opiskelupolkujen toteuttamisesta sekä monikulttuurista opetus- ja ohjausosaamista.

********** Valittu henkilö valitaan uudelleensijoituksen kautta. Kaupungin periaatteiden mukaisesti uudelleensijoitettavat henkilöt on aina asetettava etusijalle avoimia virkoja tai tehtäviä täytettäessä. Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

********** Hänellä on korkeakoulututkinto (lastentarhanopettaja). Hänellä on pitkä työkokemus ja osaamista varhaiskasvatuksesta eri-ikäisten kanssa toimimisesta Helsingin kaupungilla. Hänellä on myös vahva osaaminen ja tutkintojen tuntemus varhaiskasvatuksessa ja on ollut viimeisimmässä työtehtävässään ohjaamassa niin sosiaali- ja terveysalan kuin kasvatus- ja ohjausalojen tutkintojen opiskelijoita. Hänellä on näyttöä verkostoyhteistyöstä sekä yhteistyöstä mm. varhaiskasvatuksen kanssa, jossa on mm. kehitetty malleja, joilla luodaan hyviä työpaikkajaksoja eri ikäisille ja eri taustoista tuleville opiskelijoille.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valituille sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Aholainen, rehtori, puhelin: 09 310 72353

johanna.aholainen@hel.fi

Päättäjä

Johanna Aholainen
rehtori, Kampus 1