Hankinta, Terveyshyötyklinikka -hankkeen sidosryhmähankinta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011949
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Terveyshyötyklinikka -hankkeen sidosryhmähankinta Oy Apotti Ab:lta ja päätöksen 18.01.2023 § 4 :n poistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti hallintolain 50 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla poistaa päätöksensä 18.01.2023 § 4 ja ratkaista asian uudelleen seuraavasti:

Hallintojohtaja päätti julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisesti hankkia asiantuntijatyötä Terveyshyötyklinikka-hankkeeseen Oy Apotti Ab:lta tarjouksen 21.12.2022 nro 61/2022 perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 179 955 € euroa.

Hankinnan arvo koostuu seuraavasti:

- asiantuntijatyö, Apotti: 489,67 htp x 367,50= 179 955 (alv 0%)

Päätöksen perustelut

Hallintolain 50 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöksen jälkeen tulee ilmi päätöksen korjaamiseen johtavia seikkoja. Hallintojohtaja on 18.1.2023 § 4 päättänyt Terveyshyötyklinikka-hankkeen asiantuntijatyön hankkimisesta. Päätöksen jälkeen on tullut ilmi, että Oy Apotti Ab tuottaakin asiantuntijatyön kokonaan itse, eikä alihankkijatyötä käytetä. Päätöstä on tämän vuoksi tarpeen korjata. Oy Apotti Ab:ta on kuultu päätöksen poistamisen ja uuden hankintapäätöksen tekemisen yhteydessä.

Asiavirheen korjaaminen tehdään Terveyshyötyklinikka-hankkeen aloitteesta.

Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö Oy Apotti Ab:lta Terveyshyötyklinikka- hankkeeseen. Hankinta tehdään osana sosiaali- ja terveysministeriön kanavoimaa Kestävän kasvun ohjelmaa, josta Terveyshyötyklinikka -hanke saa rahoitusta vuosina 2023–2025. Hankinnalle on haettu sosiaali- ja terveysministeriön ennakkohyväksyntä (VN/27139/2022). STM:lle on tiedotettu hankintaa koskevasta muutoksesta 7.9.2023.

Tällä Apotti- työn hankinnalla toteutetaan

 1. Raskausdiabeteksen jatkoseurannan mallin kaupunkitasoisen laajentamisen suunnittelu yhteistyössä Helsingin kanssa ja sen vaatimat rakennustyöt.
 2. Raskausdiabetesdiagnoosista suoraan seurantaan- mallin rakentaminen ja toimintaan vienti yhteistyössä Helsingin kanssa.
 3. Verenpainetaudin interventiomallin sujuvoitus- ja päivitystyö mahdollisten pilotissa nousseiden kehitystarpeiden osalta.
 4. Verenpainetaudin interventiomallin kaupunkitasoisen laajentamisen suunnittelu yhteistyössä Helsingin kanssa ja sen vaatimat rakennustyöt.

Toteutuksen työmääräarvio on 489,67 htp henkilötyöpäivää. Oy Apotti Ab on Helsingin kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei lain15 §:n mukaisesti sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Helsingin kaupungilla on Oy Apotti Ab:n kanssa laajempi hankintasopimus liittyen tietojärjestelmän käyttöönottoon. Tästä hankinnasta ei erillistä sopimusta tehdä.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Päätös tullut nähtäväksi 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Kokko, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22637

katja.kokko@hel.fi

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.j.lukkarinen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja