Vuokraus, talviuintipaikka, Katajanokka 4, Katajanokan Jäänsärkijät ry

HEL 2023-012073
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 48

Katajanokan talviuintipaikan vuokraus Katajanokan Jäänsärkijät ry:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

Päätös

Ulkoilupalvelupäällikkö päätti vuokrata Katajanokan Jäänsärkijät ry:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosassa (Katajanokka) Katajanokan vierasvenesatamassa sijaitsevan talviuintipaikan sekä huoltorakennuksen pukuhuone-, sauna- ja wc-tilat.

Vuokra-aika alkaa 1.10.2023 ja päättyy 30.4.2025 ilman erillistä irtisanomista.

HL 51 §:n perusteella korjattu vuokra-aika päätöksessä, MS 15.11.2023.

Vuokra-aika alkaa 1.11.2023 ja päättyy 31.3.2025 ilman erillistä irtisanomista.

Arvonlisäveroton vuokra on 2 891,00 euroa / talvikausi. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

HL 51 §:n perusteella korjattu perittävän vuokran määrä päätöksessä, MS 15.11.2023.

Arvonlisäveroton vuokra on 2 065,00 euroa / talvikausi. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli tätä vuokrasopimusta koskeva päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kirjaamoon on saapunut 22.9.2023 päivätty Katajanokan Jäänsärkijät ry:n hakemus koskien Katajanokan talviuintipaikan vuokraamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, 5 § päätöksen perustella ulkoilupalvelupäälliköllä on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Jukka Lundgren, tiimiesimies, puhelin: 09 310 71513

jukka.lundgren@hel.fi

Päättäjä

Stefan Fröberg
ulkoilupalvelupäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 22.9.2023
2. Katajanokan Jäänsärkijät

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.