Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden päälliköille 1.11.2023 alkaen

HEL 2023-012620
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 99

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden palvelujen päälliköille 1.1.2024 alkaen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, kumoten 6.10.2023 tekemän päätöksen § 66, perhe- ja sosiaalipalvelujen

nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- aikuissosiaalityön päällikkö (etelä)
- aikuissosiaalityön päällikkö (länsi)
- aikuissosiaalityön päällikkö (itä)
- aikuissosiaalityön päällikkö (pohjoinen)
vammaispalvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- vammaispalvelujen päällikkö 2
- kehitysvammapoliklinikan päällikkö
- ostopalvelupäällikkö
- vammaissosiaalityön päällikkö 2
- vammaispalvelujen päällikkö 1
- vammaissosiaalityön päällikkö 1
- vammaispalvelujen päällikkö 3
lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, lasta
- lastenkotitoiminnan päällikkö
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, lasso
- lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelujen päällikkö
- asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö
- perhehoidon ja vastaanoton päällikkö
lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
-neuvola- ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö
- perheiden erityispalvelujen päällikkö
- kouluterveydenhuollon päällikkö.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneenä palvelun päällikön sijaisena toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan nimeämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi ja se korvaa voimaan tullessaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan 6.10.2023 tekemän päätöksen § 66.

Päätöksen perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja muuttaa 6.10.2023 (66 §) tekemäänsä päätöstä 1.1.2024 alkaen vammaispalvelujen sekä lastensuojelun ja perhesosiaalityön -palvelujen osalta 1.1.2024 toteutettavan organisaatio- ja nimikemuutosten vuoksi.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja muuttaa 6.10.2023 (66 §) tekemäänsä päätöstä lastensuojelun ja perhesosiaalityön -palvelun johtajan sijaisina virkatehtävissä toimivien sijaisten osalta siten, että sijaantulojärjestystä muutetaan.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja muuttaa 6.10.2023 (66 §) tekemäänsä päätöstä vammaispalvelujen -palvelun johtajan sijaisina virkatehtävissä toimivien sijaisten osalta siten, että sijaantulojärjestystä muutetaan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan palvelukokonaisuuden palvelun päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelukokonaisuuden johtajan määräämä viranhaltija tai toimenhaltija. Hallinnon palvelun päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa hallintojohtajan määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Seija Petäjäaho, johdon assistentti, puhelin: 09 310 62402

seija.petajaaho@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja