Hankerahoitus, Haasteellisten kiinteistöjen energiaoptimointi -hanke, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2023-012709
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ”ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan EAKR-ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa "ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä".

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa.

Helsingin rahoitusosuuteen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 88 631 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 300 437 euroa ja hankkeelle haettava ulkoisen tuen suuruus on 210 206 euroa.

Päätöksen perustelut

ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä -hankkeen päätavoitteena on uusia innovatiivisia, teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja yhteiskehittäen tehostaa haasteellisten julkisten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen myötä kasvattaa ratkaisuja kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Useissa kaupungeissa merkittävä osa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöistä, kuten jäähallit, uimahallit ja maauimalat sekä erilaiset kulttuurikiinteistöt, ovat iäkkäitä ja usein myös ei-energiatehokkaita. Poiketen uudemmista rakennuksista, vanhemmissa julkisissa rakennuksissa tulee usein vastaan myös suojelumääräykset, minkä takia rakenteisiin ei ole helppoa tehdä muutoksia. Näitä kiinteistöjä ja rakennuksia kutsutaan hankkeessa haasteellisiksi kohteiksi. Tämän tyyppisissä kohteissa kuitenkin voidaan saavuttaa hyvinkin merkittäviä energiakulutuksen säästöjä uusilla älyratkaisuilla.

Tällaisia ratkaisuja tuottavien yritysten näkökulmasta haasteena on ollut erityisesti vuoropuhelun puute hankintayksiköiden kanssa. Yrityksillä ei ole myöskään kaikkea tarvittavaa tietoa kohteiden erityispiirteistä sekä kohteiden omistajien toimintaympäristöistä. Yrityksillä on ollut vaikeuksia kehittää tuotteitaan tällaisiin kohteisiin myös siksi, että niihin harvemmin soveltuu mitkään aiemmin, esimerkiksi asuinkiinteistöihin kehitetyt ratkaisut, eikä kokeilualustatoimintaa uusille ratkaisuille ole ollut saatavilla. Perinteisten teknisten ratkaisujen sijasta yritysten tuotekehitystä uuden markkinapotentiaalin saavuttamiseksi olisikin kehitettävä erityisesti digitaaliseen suuntaan, missä mukaan tulee myös uudenlaiset IoT -ratkaisut, tekoälyn parempi hyödyntäminen sekä datan käytön ja keräämisen uudet menetelmät.

ERKKI-hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin monitoimijaisesti yhteiskehittäen, kokeillen ja alan ekosysteemitoimintaa vahvistaen. Samalla hanke tuottaa uusia kokemuksia pilotoinnin kautta SRI-mallin mukaisesta toiminnasta ja erityisesti robottien käytöstä.

Hanke lisää alan yritysten liiketoimintapotentiaalia, mutta samalla myös vahvistaa kiinteistöjen omistajien ymmärrystä saatavilla olevista uusista teknologioista. Hankkeen vaikutuksena erityisesti haasteellisten julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvien toimijoiden ekosysteemi, haasteiden ympärille kasvava kehittäjäverkosto ja näitä tukeva alueen TKI-toiminta kasvaa, vuorovaikutus eri toimijoiden kesken tiivistyy ja niin ratkaisuja tuottavat yritykset kuin niitä ostavat hankintayksiköt lähentyvät.

Hankkeella saadaan aikaan paremmin tarpeeseen rakennettuja älykkäitä ratkaisuja, joita on mahdollista myös skaalata samankaltaisiin kohteisiin muuallakin, myös kansainvälisesti, kun syvempi ymmärrys näiden kiinteistökohteiden erityisvaatimuksista kasvaa. Lisäksi julkiset toimijat saavat vahvistusta ja uusia näkökulmia hankkeen teemaan liittyviin innovatiivisiin hankintamenettelyihin ja tämä puolestaan tehostaa hankintaprosesseja ja tuottaa paremmin tarpeeseen rakennettuja ratkaisuja sekä vahvistaa yritysyhteistyötä.

Hanke toteutetaan 1.1.2024-31.5.2026 välisenä aikana. Forum Virium Helsinki toimii hankkeen partnerina ja koordinaattorina toimii Green Net Finland ry. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan valitsemia kiinteistöjä on hankkeen kokeilualustana. Ratkaisujen kehittämiseen liittyvän liiketoiminnan edistämisen osalta hanke tekee yhteistyötä myös elinkeino-osaston ja Business Helsingin kanssa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 12.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö