Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan peruuttaminen, Bagdad Cafe, Kirkonkyläntie 10, Al-Ruwad Oy

HEL 2023-012799
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 89

PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUVAN MÄÄRÄAIKAISESTA PERUUTTAMISESTA (Lupanumero 71804334)

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päättää peruuttaa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan 71804334 1.12.2023-31.12.2023 väliseksi ajaksi.

Päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Varoitus

Ympäristöpalvelut on antanut 20.7.2021 Al-Ruwad Oy:lle tupakkalain 97 §:n mukaisen varoituksen, koska elinkeinonharjoittaja myy tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalain 5 luvun säännösten vastaisia.

Kuuleminen

Ympäristöpalvelut on kuullut 13.10.2023 elinkeinonharjoittajaa vähittäismyyntiluvan määräaikaisesta peruuttamisesta kuukauden ajaksi.

Elinkeinonharjoittaja ei ole vastannut kuulemiseen määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Vireilletulo, taustaa

Al-Ruwad Oy:n vähittäismyyntipaikalle Bagdad Cafe, Kirkonkyläntie 10 A on 17.10.2018 myönnetty tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa 71804334.

Tupakkalain 5 luvun 31 §:n mukaan tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita sekä nikotiininesteitä ja höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä saa myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille ainoastaan tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa.

Tupakkalain 97 §:n mukaan kunnan tupakkalakia valvova viranomainen voi peruuttaa tupakkalain 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan vähintään viikon ja enintään kuuden kuukauden määräajaksi, jos vähittäismyyntiluvan haltija kunnan tai muun valvontaviranomaisen kirjallisesta varoituksesta taikka rikosoikeudellisesta seuraamuksesta huolimatta 1) myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä, nikotiininesteitä, höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä tai poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalain 5 luvun säännösten vastaisia.

Perustelut

Bagdad Cafeen on tehty 4.12.2019 ja 15.7.2021 tupakkalain (549/2016) mukaiset tarkastukset. Tarkastuksella 4.12.2019 on todettu, että elinkeinonharjoittaja myy kuluttajille poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita tupakkalain vastaisesti ilman vähittäismyyntipakkauksia. Tarkastuksella 15.7.2021 on todettu, että elinkeinonharjoittaja myy kuluttajille tupakkatuotteita tupakkalain vastaisesti ilman vähittäismyyntipakkauksia.

Poliisi on ilmoittanut tupakkalain 98 §:n mukaisesti Helsingin kaupungille, että Poliisihallituksen anniskelupaikkavalvonnan yhteydessä 29.9.2023 Bagdad Cafessa on ollut myynnissä tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkaukset ovat olleet edelleen tupakkalain 5 luvun säännösten vastaisia. Tupakkatuotteita myytiin ilman vähittäismyyntipakkauksia.

Kunta voi peruuttaa 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan vähintään viikon ja enintään kuuden kuukauden määräajaksi, jos vähittäismyyntiluvan haltija kunnan tai muun valvontaviranomaisen kirjallisesta varoituksesta taikka rikosoikeudellisesta seuraamuksesta huolimatta:

Myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä, nikotiininesteitä, höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä tai poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, joiden vähittäismyyntipakkaukset ovat 5 luvun säännösten vastaisia.

Elinkeinonharjoittajalle tiedoksi

Määräajaksi peruutettu lupa tulee voimaan määräajan päätyttyä, ilman uutta hakemusta.

Kunta voi peruuttaa vähittäismyyntiluvan pysyvästi, jos vähittäismyyntiluvan haltija luvan määräaikaisesta peruuttamisesta huolimatta jatkaa tai uudistaa 1 momentissa tarkoitettua lainvastaista toimintaa eikä tekoa ole pidettävä vähäisenä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus_Bagdad-Cafe_1103396

2. Tarkastuskertomus_Bagdad-Cafe_1309201

3. Poliisi Bagdad Cafe

4. Kuuleminen 13.10.2023

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki (549/2016) 2, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 97, 106 ja 108 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden sekä niiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä ja muusta ulkoasusta (591/2016) Luku 1, 3a ja 4

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös tullut nähtäväksi 15.11.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Petäjäniemi, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32059

anna.petajaniemi@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarkastuskertomus_Bagdad-Cafe_1103396
2. Tarkastuskertomus_Bagdad-Cafe_1309201
3. Poliisi Bagdad Cafe
4. Kuuleminen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.