Terveysasemien puhelinpalvelun aukioloaikojen muuttaminen

HEL 2023-012923
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 127

Terveysasemien puhelinpalvelun aukioloaikojen ja takaisinsoittokertojen muuttaminen 27.11.2023 lähtien

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalveluiden johtaja päätti, että terveysasemien puhelinpalvelu on avoinna seuraavasti:

Arkisin maanantaista torstaihin klo 8-16.00.

Perjantaisin ja pyhien aattoina klo 8-15.00.

Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemien osalta puhelinpalvelun aukioloaika noudattaa palveluntuottajien kanssa sovittua.

Terveys- ja päihdepalveluiden johtaja päätti, että terveysasemien takaisinsoittoon jätettyihin soittopyyntöihin soitetaan takaisin yhden (1) kerran.

Terveys- ja päihdepalveluiden johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia käytettävissä olevista yhteydenottokanavista virka-ajan ulkopuolella.

Samalla Terveys- ja päihdepalveluiden johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia yhdestä yhteydenottoyrityksestä kuntalaisen soittopyynnön jättämisen yhteydessä.

Samalla Terveys- ja päihdepalveluiden johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia puhelinpalvelun aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen niiden muuttumista.

Päätöksen perustelut

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa toiminnan järkevöittämisen ja lisäksi kiristyvä taloudellinen tilanne sekä hoitotakuu edellyttävät toiminnallisia muutoksia.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Päätös tullut nähtäväksi 30.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Päättäjä

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja