Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja (2 kpl), työavain SOTEPE-01-434-23

HEL 2023-013226
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Sosiaaliohjaajan viran (2 kpl) täyttämättä jättäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys/perheiden erityispalvelut, työavain SOTEPE-01-434-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti jättää sosiaaliohjaajan kaksi virkaa (vakanssit 050199 ja 050200, toimintayksikkö 395140, työpiste 100020) täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaaliohjaajan kaksi virkaa julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan 2 virkaa tulivat avoimeksi 1.8.2023.

Sosiaaliohjaajan virat ovat olleet haettavana 1.8.-24.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lapsille ja perheille suunnatuista sosiaalihuollon palveluista sekä sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta ja hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä hyviä tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi haussa edellytettiin nepsy-valmentajakoulutusta tai vastaavaa muuta lisäkoulutusta tai valmiutta kouluttautua nepsy-valmentajaksi työn ohessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 7 hakijalla. 2 hakijoista perui hakemuksensa hakuprosessin aikana.

Virka jätetään täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Kivihalme, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 21769

marko.kivihalme@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.