Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja (2 kpl), työavain SOTEPE-01-434-23

HEL 2023-013226
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Sosiaaliohjaajan viran (2 kpl) täyttämättä jättäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys/perheiden erityispalvelut, työavain SOTEPE-01-434-23

Chef för specialtjänster för familjer

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti jättää sosiaaliohjaajan kaksi virkaa (vakanssit 050199 ja 050200, toimintayksikkö 395140, työpiste 100020) täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaaliohjaajan kaksi virkaa julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan 2 virkaa tulivat avoimeksi 1.8.2023.

Sosiaaliohjaajan virat ovat olleet haettavana 1.8.-24.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lapsille ja perheille suunnatuista sosiaalihuollon palveluista sekä sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta ja hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä hyviä tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi haussa edellytettiin nepsy-valmentajakoulutusta tai vastaavaa muuta lisäkoulutusta tai valmiutta kouluttautua nepsy-valmentajaksi työn ohessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 7 hakijalla. 2 hakijoista perui hakemuksensa hakuprosessin aikana.

Virka jätetään täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Detta beslut publicerades 26.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marko Kivihalme, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 21769

marko.kivihalme@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Beslutsfattare

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.