Hankinta, lisä- ja muutostyöt nro 3, kivityöt ajalla 1.5.2023-31.32024, alue 1, läntiset kaupunginosat, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2023-013296
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 58

Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3, Kivityöt 2023 - 2024, alue 1, läntiset kaupunginosat

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n antaman lisätyötarjouksen; LT 6, 7.9.2023.

LT 6: Vuorikatu 2–8, noppakiveyksen Rombox-saumaus:
- Noppakiveyksen saumaus Rombox D2000 (kiven harmaa), sauman syvyys noin 50 mm. à 186,00 €/m2. Arvioitu tarve on 250 m2.

Lisätyön yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 46 500,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Tämä kivityöurakka on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä alueella 1, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 1 kivitöiden urakan HEL 2023-000154 ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2023 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan hankintapäätös 23.3.2023 / 37 §.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata lähtökohtaisesti kilpailutuksen ehtoja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, millä edellytyksillä hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella sovellu kansallisiin hankintoihin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat ylittävässä kaupassa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liikkumavara kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin ollen muun muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ottanut kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimusmuutoksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnoissa.

Hankintalain 136 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hankintasopimuksen muutos voidaan tehdä ilman uutta hankintamenettelyä, kun kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksissa kansalliset kynnysarvot tai muissa hankinnoissa EU-kynnysarvot, eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvon tulee olla pienempi kuin 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen arvosta. Rakennusurakkasopimuksen ennakoiduksi arvoksi katsotaan tässä yhteydessä alkuperäisellä hankintapäätöksellä mainittu urakan ennakoitu arvo.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti. Mainitun päätöksen mukaan yksikönjohtajalla on oikeus päättää rakennusurakoiden lisä- ja muutostöistä edellyttäen, ettei yksittäinen tilaus ylitä 200.000 euroa (alv 0 %), eikä saman urakan hankinnan alkuperäiseen kohteeseen hankintalainsäädännön mukaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt ylitä yhteensä viittätoista (15) prosenttia ao. urakan ennakoidusta kokonaisarvosta.

Rakennusurakan ennakoitu arvo on johtokunnan 23.3.2023 tekemän päätöksen § 37 mukaisesti ollut 1.300.000 euroa. Tähän on sisältynyt tarjouspyynnössä mainittuja lisä- ja muutostöitä 113.373 euron verran.

Nyt tehtävän lisätyöpäätöksen yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 46 500,00 € (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyöpäätöstä. Aiemmin päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on noin 70 825,50 euroa (AVL 8 c §). Tämän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöiden osuus on yhteensä 117.325,50 euroa. Edellä mainitun Staran jk 20.6.2017 / 7 § päätöksen mukaisesti yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostyöstä, sillä urakan ennakoituun arvoon kuulumattomien lisä- ja muutostöiden arvo on alle 15% urakan ennakoidusta kokonaisarvosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista ja Staran urakoimista työkohteista. Tarve lisätyölle LT 6 ilmeni urakan kilpailutuksen jälkeen. Tätä työvaihetta ei voitu ennakoida tarjouspyynnössä. Tätä päätöstä tehtäessä sopimuksen toteuma-aste on 49,02 % päätössummasta.

Saatua lisätyötarjousta LT 6 voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä läntisellä alueella ja omaa osaamisen tämän kaltaisiin kivitöihin.

Lisätyönä tilattava lisätyövaihe LT 6 lisätään urakan puitesopimuksiin 4700002879 ja 4700002880, ja se on myös käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan tämän urakan voimassaoloaikana.

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Päättäjä

Rainer Sirén
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. TARJOUS 7.9.2023 Vuorikatu Rompox

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.