Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja (5 kpl), työavain KASKO-03-220-23

HEL 2023-013487
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja (4 kpl), työavain KASKO-03-220-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Määräaikainen virkasuhde 1.1.-30.6.2024.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 15.-29.9.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kerrottu työtehtäviin kuuluvan sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaustyö sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja osaamisaloilla.

Oppimisympäristöinä ovat oppilaitoksen tilojen lisäksi alan työpaikat työvaltaisessa opetuksessa. Työ edellyttää mahdollisuutta työskennellä vaihtuvissa työympäristöissä ja työelämän verkostoissa. Opetustyö edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista ja kokemusta opetettavalta alalta sekä työelämän tarpeiden tunnistamista. Opetustyössä painottuvat opettajan taidot soveltaa ja hyödyntää ammatillista osaamistaan erilaisissa pedagogisissa kokonaisuuksissa ja oppimisympäristöissä.

Opettaja toimii oppimisyhteisön jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Opettaja vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta. Opettajan työtehtävänä on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi. Opettaja osallistuu aktiivisesti työelämäyhteistyöhön ja pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen.

Hakuilmoituksessa kuvataan sosiaali- ja terveysalan opettajan tehtävässä korostuvan kyky hallita laajoja kokonaisuuksia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työtehtävissä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja monikielisissä yhteisöissä. Opettaja työskentelee erilaisissa asiantuntijaryhmissä ja oppimisyhteisöissä sekä vaihtuvissa työtilanteissa. Työ edellyttää kykyä ohjata opiskelijoita erilaisissa oppimisympäristöissä.Työ edellyttää myös monipuolisia digitaitoja. Työ on liikkuvaa ja vaatii kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Kyky työskennellä joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä ja toteuttaa erilaisia pedagogisia ratkaisuita tukee mahdollisuuksiasi onnistua työtehtävissä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 34 (kolmekymmentäneljä) hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 24 (kaksikymmentäneljä). Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 19 (yhdeksäntoista) hakijaa. Kolme haastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa ja yksi kutsutuista ei osallistunut haastatteluun. Haastattelut toteutettiin 4.10., 6.10. ja 9.10.2023 Teams-ryhmähaastatteluna, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Elina Tirinen ja Eeva-Kaisa Suvanto.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** on terveystieteiden maisteri ja hänellä on opettajan kelpoisuus. Hän on toiminut opetus- ja ohjaustehtävissä. Hänellä on laaja-alainen käsitys sosiaali- ja terveysalan ammatillisesta koulutuksesta.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5