Virkasuhteen täyttäminen, arviointitoiminnan keskitetyt asiakasohjauspalvelut, määräaikainen hoivapaikkakoordinaattori, työavain SOTEPE-03-999-23

HEL 2023-013593
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Hoivapaikkakoordinaattorin määräaikaisen viran täyttäminen, Arviointitoiminnan keskitetyt asiakasohjauspalvelut -työyksikössä, työavain SOTEPE-03-999-23

Arviointipäällikkö

Päätös

Arviointipäällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella geronomi ********** hoivapaikkakoordinaattorin määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 036838, 397130, 100020) 27.11.2023 lukien 2852,14 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Arviointitoiminnan keskitetyissä asiakasohjauspalveluissa.

Päätöksen perustelut

Hoivapaikkakoordinaattorin viransijaisuus määräaikaisuus (vakanssinumero 036838) on ollut haettavana ajalle 20.9. – 4.10.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan hoivapaikkakoordinaattorin viransijaisuuteen ottaa arviointipäällikkö.

Keskitettyjen asiakasohjauspalvelujen hoivapaikkakoordinaattorit vastaavat ikääntyneiden ja hoivan tarpeessa olevien alle 65-vuotiaiden asiakasryhmien sijoittamisessa arviointi- ja kuntoutusosastoille, sekä pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja laitospalveluun. Ympärivuorokautisen hoidon palveluja järjestetään sekä laitoksissa että palveluasumisessa omana tuotantona ja ostopalveluina.

Hoivapaikkakoordinaattorit koordinoivat sosiaalihuoltolain mukaista muuttoliikennettä Helsinkiin ja Helsingistä muualle Suomeen.

Keskeistä tehtävässä on hoitopaikkajonojen koordinointi yhdessä muun tiimin kanssa. Hoivapaikkakoordinaattori seuraa odottajien hoivantarpeessa tapahtuvia muutoksia ja suunnittelee hoivan järjestämisen asiakkaan tilanteen huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoivapaikkakoordinaattori vastaa yksilöhuollon päätöksenteosta hoivapaikkoihin. Työ keskitetyissä asiakasohjauspalveluissa on vastuullista ja mielenkiintoista viranomais- ja verkostotyötä, joka tarjoaa ainutlaatuisen näköalan ikääntyneiden palveluiden järjestämiseen.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetuin lain 559/1994 sairaanhoitajan tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi. Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kelpoisuusvaatimukset täyttävän koulutuksen lisäksi kykyä hahmottaa laajasti hoito- ja palveluketjun kokonaisuutta, kehittämisestä innostunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakijoilta edellytettiin tehtävän vaativuuden mukaista osaamista ja eduksi luettiin kokemus ikääntyneiden palveluista. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöskentelyyn sekä hyviä neuvottelu-, organisointi- ja viestintätaitoja haasteellisissa yhteistyötilanteissa. Helsingin ikääntyneiden palvelujen tuntemus sekä aikaisempi kokemus muista hoito-ketjujen toimintaan läheisesti kytköksissä olevista tehtävistä vaikuttivat tehtävää täytettäessä.

Hoivapaikkakoordinaattorin viransijaisuus (vakanssinumero 036838) on ollut julkisesti haettavana 20.9. – 3.10.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Määräajassa hakemuksen jätti 23 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 19 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun 5.10.2023 kutsuttiin ********** ********** ********** saapuivat paikalle ja muut olivat estyneitä. Haastattelun suoritti arviointipäällikkö ********** sekä hoivapaikkakoordinaattorit **********

********** on koulutukseltaan geronomi. Työkokemusta hänellä on ********** Hänellä on Valviran ammatinharjoittamislupa.

********** on koulutukseltaan geronomi (YAMK). Työkokemusta hänellä on ********** Hänellä on Valviran ammatinharjoittamislupa.

Molemmilla ryhmähaastatteluun kutsutuista oli työkokemusta ikääntyneiden palveluista. Lisäksi heillä oli työkokemusta Helsingin kaupungin ikääntyneiden palveluista ja tuntemusta Helsingin ikääntyneiden palvelu- ja hoitoketjujen kokonaisuudesta.

********** osoitti vahvimmin kehittämisestä innostunutta asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi hänen aiempi työkokemuksensa vastasi läheisimmin nyt haettavina olevien tehtävien vaatimuksia. Hänellä oli myös monipuolisin kokemus hoitoketjun sujumiseen läheisesti kytkeytyvistä tehtävistä Seniorikeskuksessa ja asiakasohjauksessa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella Riikka Halosella on parhaat edellytykset hoivapaikkakoordinaattorin viran tehtävien hoitamiseen Arviointitoiminnan keskitetyissä asiakasohjauspalveluissa.

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riina Lilja, arviointipäällikkö, puhelin: 09 310 42660

riina.lilja@hel.fi

Päättäjä

Riina Lilja
arviointipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.