Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2024 alkaen

HEL 2023-014550
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2024 alkaen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti hyväksyä liitteissä kuvatut Helsingin kaupungin piirijakomuutokset siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2024. Nämä muutokset tehdään kaikkiin aluejakokarttoihin sekä tietojärjestelmiin, missä piirijakojärjestelmää käytetään.

Päätöksen perustelut

Hallinnollisten piirijakojen muutos- ja korjausehdotukset 1.1.2023 jälkeen on kerätty oheisiin liitteisiin. Liitteessä 1 on selostettu muutokset ja niiden syyt sanallisesti. Liitteessä 2 on muutosehdotusten sijaintikartta. Liitteissä 3 on yksityiskohtaiset kartat aluejakomuutoksista. Kohteita on 13 kpl.

Ehdotetut piirijaon muutokset ja korjaukset esitetään tulevan voimaan vuoden 2024 alusta ja ne päivitetään karttoihin ja tietojärjestelmiin. Piirijaon sijaintitietoja ylläpidetään Kaupunkimittauspalveluiden Oracle-paikkatietokannassa, josta ne jaetaan kaupungin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön.

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää 1.6.2017 (§ 7) hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 12 kohdan toimivallan päättää asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille. Näin ollen kaupungingeodeetti on asiassa toimivaltainen.

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kauko Kyöstiö, karttagraafikko, puhelin: 09 310 31918

kauko.kyostio@hel.fi

Päättäjä

Jarno Mansner
vs kaupungingeodeetti