Virkasuhteen täyttäminen, päätöksenteon tuki, yksikön päällikkö, työavain SOTEPE-04-147-23

HEL 2023-014624
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Päätöksenteon tuen yksikön päällikön viran täyttäminen, päätöksenteon tuki/yht, työavain SOTEPE-04-147-23

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen sekä haastatteluissa ja henkilöarvioinnissa osoitetun soveltuvuuden perusteella oikeustieteen kandidaatti ********** yksikön päällikön virkaan (vakanssinumero 035798, hallintopalvelut, työpiste 391120100130 Päätöksentuki/yhteiset) 15.1.2024 lukien 5464,99 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikön virka tuli avoimeksi 30.10.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2023 mukaan päätöksenteon tuen yksikön päällikön virasta päättää hallintojohtaja.

HL 51 §, korjaus 19.12.2023/KFrM. Korjattu vuosiluku 2023 vuosiluvuksi 2022 ja lisätty § 199.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan päätöksenteon tuen yksikön päällikön virasta päättää hallintojohtaja.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa Päätöksenteon tuki -yksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Yksikön päällikkö raportoi yksikön toiminnasta ja taloudesta johdolle ja kehittää yksikön toimintaa jatkuvasti, aktiivisella otteella. Yksikön päällikkö toimii kolmen alayksikköpäällikön lähiesihenkilönä.

Yksikön päällikön tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kuten oikeustieteiden, kauppatieteiden tai hallintotieteiden maisteri.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävää täytettäessä eduksi luettiin kokemus esihenkilötehtävistä asiantuntijaorganisaatiosta, kokemus johtamisesta sote/sotepe-toimialan hallinnossa, kokemus muutosjohtamisesta ja toiminnan kehittämisestä, hyvät vuorovaikutustaidot ja näyttö kyvystä motivoida tiimiä kohti yhteisiä tavoitteita.

Yksikön päällikön virka (vakanssinumero 035798) on ollut julkisesti haettavana 30.10.-13.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa. Lisäksi ilmoitus julkaistiin Te-palveluiden sivulla sekä Duunitorin ja Joblyn sähköisillä alustoilla.

Määräajassa hakemuksen jätti yhdeksän hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

HL 51 §, korjaus 12.11.2023/KFrM. Korjattu lisäämällä liite päätökselle.

Määräajassa hakemuksen jätti yhdeksän hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kaikilla yhdeksällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 14.11.2023 viisi hakijaa: ********** **********

Haastattelun suorittivat hallintopäällikkö ********** ja rekrytointikonsultti **********

********** on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut lähiesimiehen ammattitutkinnon 150osp. **********

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja merkonomi. **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri ja sairaanhoitaja. Hän on myös suorittanut julkisoikeuden perusopinnot avoimessa yliopistossa. **********

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. **********

********** on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Lisäksi hän on suorittanut EMBA-tutkinnon. **********

Ensimmäisen haastattelun perusteella kaksi hakijaa lähetettiin soveltuvuusarvioon. Näillä kahdella haastatellulla oli muita pidempi kokemus johtamisesta sote/sotepe-toimialan hallinnossa. He suoriutuivat erinomaisesti ensimmäisessä haastattelussa. Kummallakin on hyvät suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot, miellyttävä vuorovaikutustyyli ja halu kehittää työyhteisöä.

Soveltuvuusarviossa olleet hakijat kutsuttiin toiseen haastatteluun, jonka suorittivat hallintopäällikkö ********** tiedonhallintayksikön päällikkö ********** sekä rekrytointikonsultti **********

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella ********** osoitti päätöksenteon tuen yksikön päällikön tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on laaja ja syvällinen ymmärrys tehtävän sisältökysymyksistä, sotepeen liittyvästä lainopillisesta ja hallinnollisesta toimintaympäristöstä. Hänen erityisenä vahvuutenaan on sotepe-lainsäädännön ja hallintolain laaja ja syvällinen tuntemus. Hänellä on hakijoista pisin johtamiskokemus ja hänellä on vankkaa näyttöä muutosjohtamisesta, toiminnan kehittämisestä ja kyvystä motivoida tiimiä kohti yhteisiä tavoitteita.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinnissa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset päätöksenteon tuen yksikön päällikön tehtävien hoitamiseen.

Päätös tullut nähtäväksi 19.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marika Noso, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 24660

marika.noso@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.