Hankinta, konsultti, Helsingin Rudolf Steiner -koulun uusien tilojen rakennesuunnittelu, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-014875
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Konsultin valinta, Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen rakennesuunnittelu

Tiimipäällikkö

Päätös

Tiimipäällikkö hyväksyi RE-Suunnittelu Oy:n tarjouksen Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen rakennesuunnittelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti valita sen Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen rakennesuunnittelijaksi. Hankinnan arvo on valitun tarjoajan kattohinnan mukaisesti arvonlisäverottomana 139 800 euroa. Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen.

Tiimipäällikkö päätti hylätä FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n tarjoukset, koska ne eivät täyttäneet hankintailmoituksessa asetettuja vaatimuksia.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on Helsingin Rudolf Steiner- koulun uusien tilojen rakennesuunnittelu. Työ sisältää osoitteessa Lehtikuusentie 4 sijaitsevan rakennuksen muutostöiden ja laajennuksen suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Tarjouskilpailu perustuu 12.10.2023 päivättyyn EU-hankintailmoitukseen 476291 / Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen rakennesuunnittelusta sekä tarjousaikana jätettyihin kysymysten vastauksiin.

Tarjousaikaa jatkettiin yhdellä (1) viikolla, koska tarjousten yhteenvetolomakkeessa todettiin ristiriita muiden tarjouspyyntöasiakirjojen kanssa ja yhteenvetolomakkeen sisältö korjattiin. Korjattu hankintailmoitus julkaistiin 8.11.2023.

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 20.11.2023 mennessä tarjouksia saapui yhdeksän (9) kappaletta:

- A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 166 080 euroa

- FCG Finnish Consulting Group Oy, 296 060 euroa

- Ideastructura Oy, 143 000 euroa

- Projekt Kuubis OÜ, 329 879 euroa

- Ramboll Finland Oy, 129 000 euroa

- RE-Suunnittelu Oy, 139 800 euroa

- Sitowise Oy, 206 600 euroa

- Sweco Finland Oy, 272 590 euroa

- WSP Finland Oy, 253 000 euroa

FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjous ei sisältänyt lainkaan tarjouksen yhteenvetolomaketta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa täytetyn yhteenvetolomakkeen puuttuminen, puutteellisesti täyttäminen tai täyttämättä jättäminen oli kirjattu tarjouksen hylkäämisen perusteeksi.

Ramboll Finland Oy:n tarjouksessa päävastuullisen suunnittelijan työpanos oli 6,1 % ja avustavan suunnittelijan työpanos 11 %. Tarjouspyyntöasiakirjoissa päävastuullisen suunnittelijan työpanoksen edellytettiin olevan vähintään 30 % ja päävastuullisen ja avustavan suunnittelijan yhteenlasketun työpanoksen vähintään 60 % kokonaistyömäärästä. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tilaajalla on oikeus hylätä tarjoukset, joissa edellytetty työmääräjakauma ei toteudu.

Muut tarjoukset täyttivät tilaajan tarjouspyyntöasiakirjoissa asettamat vaatimukset.

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset:

- Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava keskimäärin vähintään 1 000 000 euroa/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk).

- Tarjoajan ottaman ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksen vakuutussumma on oltava vähintään 500 000 euroa.

- Tarjoajan taloudellinen tilanne on viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokituksessa on vähintään tasolla A+ tai Bisnode Finland Oy:n luottoluokituksessa on vähintään tasolla A. Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä taloudellista tilannetta koskeva vaatimus.

- Tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppaniraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Vastuugroup.fi Luotettava kumppani- raportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen hankintasopimuksen tekoa vastaavat selvitykset.

Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat soveltuvuusvaatimukset:

- Hankkeen päävastuullisella suunnittelijalla on oltava vähintään Ympäristöministeriön ohjeen YM2/601/2015 kelpoisuusehtotason ”Vaativa” mukainen koulutus ja vähintään 5 vuoden kokemus vähintään vastaavassa tehtävässä, eli päävastuullisena suunnittelijana, toimiminen huomioidaan.

- Päävastuullisella suunnittelijalla tulee olla kullakin kokemus vastaavassa tehtävässä toimimisesta vähintään yhteensä neljässä alempana määritellyn kaltaisessa hankkeessa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

- Avustavalla suunnittelijalla on oltava vähintään Ympäristöministeriön ohjeen YM2/601/2015 kelpoisuusehtotason ”Vaativa” mukainen soveltuva koulutus sekä vähintään kolmen vuoden kokemus kyseisen alan suunnittelutehtävistä.

- Avustavalla suunnittelijalla tulee olla kullakin kokemus vastaavassa tehtävässä toimimisesta vähintään yhteensä neljässä vastaavassa hankkeessa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden tarjoajien kesken suoritettiin laatu- ja hintavertailu. Laadun painoarvo vertailussa oli 60 prosenttia ja hinnan painoarvo 40 prosenttia.

Laatukriteereinä arvioinnissa olivat päävastuullisen suunnittelijan sekä avustavan suunnittelijan vähimmäisvaatimukset ylittävä koulutus sekä kokemus oppilaitos- ja koulurakennusten sekä julkishallinnon tai julkisaloiksi rinnastettavien toimijoiden rakennusten hankkeista. Päävastuullisen suunnittelijan painoarvo kokonaispisteytyksessä oli 40 prosenttia ja avustavan suunnittelijan painoarvo 20 prosenttia. Hankekokemus esitettiin tarjousasiakirjoissa referenssihankkeina.

Hinnan arviointia varten tarjoajilta pyydettiin kaikki suunnitteluvaiheet kattava kiinteä kattohintatarjous. Hintapisteytyksessä matalin kaikki kelpoisuuskriteerit täyttänyt hintatarjous sai täydet pisteet ja muut pisteytettiin seuraavalla kaavalla: halvin hyväksyttävä hinta per vertailtava hinta kertaa täydet pisteet.

Tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki RE-Suunnittelu Oy.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn toimijan osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankinnan eteneminen

Hankintaan liittyvät sopimukset laaditaan siten, että kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankesuunnitteluvaiheen sopimuksista ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tai kaupunkiympäristön toimiala vastaa yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheen sekä toteutusvaiheen sopimuksista. Tiimipäällikön hankintavaltuudet ovat riittävät rakennesuunnittelun hankinnasta päättämiseen annettujen tarjousten mukaisesti koko hankkeen ajalle. Edellä mainitun vastuunjaon mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala tekee hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelua koskevan sopimuksen sopimuskumppaniksi hyväksytyn toimijan kanssa.

Hankkeen rahoitus

Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen hanke on talousarvion rakentamisohjelman kohdassa Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2024–2033 niin, että hankkeen laajuus olisi 7 600 htm² ja tilat olisivat käytössä vuonna 2027. Hankkeen lopullinen laajuus selviää hankesuunnittelun edetessä.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan tiimipäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tiimipäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päättäjä

Kalevi Hinkkanen
tiimipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarjousten vertailu, RAK

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.