Vuokraus, kioski, Fabianinkatu / Pohjoinen Makasiinikatu, Jädedudet Oy

HEL 2023-015062
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 89

Vuokraus, kioski, Fabianinkatu/Pohjoinen Makasiinikatu, Jädedudet Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Yritysvuokrauksen myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti vuokrata Jädedudet Oy:lle neljän neliömetrin suuruisen Kasarmitorin lankarullakioskin terassialueineen. Kioski sijaitsee Fabianinkadun ja Pohjoisen Makasiinikadun kulmassa, 00130 Helsinki. Samalla tiimipäällikkö päätti hylätä muut saapuneet lankarullakioskia koskevat tarjoukset.

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella 1.2.2024 alkaen siten, että kuukausivuokra on 200 euroa + alv 24 %.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Fabianinkatu ja Pohjoinen Makasiinikatu
sijaitsevan neljän neliömetrin suuruisen Kasarmitorin lankarullakioskin. Kohde ilmoitettiin vuokrattavaksi tarjouskilpailulla 18.10.–15.11.2023 oikotie.fi -palvelussa. Kohteessa järjestettiin sopimuksen mukaan kaksi näyttöä ja oikotie.fi -palvelussa kirjattiin yhteensä noin. 50 kävijää.

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä viisi kappaletta ja tarjottu summa oli 200 euroa + alv 24 %. Voittaja valittiin korkeamman tarjouksen sijaan kehityssuunnitelman perusteella. Yrityksen valintaan vaikutti kioskin käyttötarkoitukseen soveltuva toiminta.

Tarjouksen hyväksymiselle ei ole estettä.

Päätös tullut nähtäväksi 28.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Levänen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 31042102

heidi.levanen@hel.fi

Päättäjä

Maarit Kontio
va tiimipäällikkö