Vuokraus, kirjastotila ja liikunnanohjaajan tila seniorikeskuksista eri puolelta Helsinkiä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-015122
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 42

Tilojen vuokraaminen seniorikeskuksista kirjasto- ja liikuntapalvelukokonaisuuksien käyttöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta liittyen Helsingin kaupungin seniorikeskuksissa sijaitsevien kirjastotilojen sekä liikunnanohjaajan tilan vuokraamisesta. Vuokrattavat kirjastotilat sijaitsevat Kontulan, Kustaankartanon, Myllypuron, Riistavuoren ja Roihuvuoren seniorikeskuksissa ja liikunnanohjaajan tila Kinaporin seniorikeskuksessa. Tilat vuokrataan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta takautuvasti 1.1.2023 alkaen ja ne tulevat kirjasto- ja liikuntapalvelukokonaisuuksien käyttöön.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on ollut kirjasto- ja liikuntatoimintaa seniorikeskuksissa ja niissä sijaitsevissa palvelukeskuksissa useiden vuosien ajan. Toiminnan on katsottu tukeneen seniorikeskusten toimintaa, eikä tästä syystä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytössä olleista tiloista ole peritty aiemmin vuokraa. Hyvinvointialueuudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulee käyttää valtiolta saatavaa rahoitustaan vain lakisääteiseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimintaan. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto (2.5.2022, § 19) kehotti kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että palvelukeskustoiminnan kustannusrakenne käydään sekä toiminta- että vuokrakulujen osalta tarkkaan läpi ja varmistetaan kulujen kohdentuminen oikealla tavalla sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ja ns. kunta-Helsingin välillä. Helsingin kaupungin Sosiaali-, terveys pelastustoimen järjestämistehtävän ohjausryhmän 23.5.2023 tekemän linjauksen mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan on jatkossa perittävä vuokraa palvelukeskuksissa muiden toimialojen käytössä olevista tiloista.

Vuokrattavat kirjastotilat ovat pinta-alaltaan yhteensä 204,4 m² suuruiset ja liikunnanohjaajan tila 8,5 m² suuruinen. Kirjastotilojen vuokra on yhteensä 3 893,06 euroa kuukaudessa eli 46 716,72 euroa vuodessa ja liikunnanohjaajan tilan vuokra 154,53 euroa kuukaudessa eli 1 854,36 euroa vuodessa. Vuokrakulujen lisäksi tiloista peritään erillinen siivouskustannus 5 €/m²/kk. Tilat vuokrataan toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla, joissa on molemminpuolinen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika. Tarkemmat sopimusehdot on kirjattu liitteenä oleviin sopimusluonnoksiin.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 12.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Outi Sivonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39111

outi.sivonen@hel.fi

Päättäjä

Kirsti Laine-Hendolin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Seniorikeskusten kirjastotilojen sopimusluonnokset
2. Kinaporin seniorikeskuksen liikunnanohjaajan tilan sopimusluonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.