Vuokraus, kirjastotila ja liikunnanohjaajan tila seniorikeskuksista eri puolelta Helsinkiä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-015122
Ärendet har nyare handläggningar
§ 42

Tilojen vuokraaminen seniorikeskuksista kirjasto- ja liikuntapalvelukokonaisuuksien käyttöön

Sektorchef, kultur och fritid

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta liittyen Helsingin kaupungin seniorikeskuksissa sijaitsevien kirjastotilojen sekä liikunnanohjaajan tilan vuokraamisesta. Vuokrattavat kirjastotilat sijaitsevat Kontulan, Kustaankartanon, Myllypuron, Riistavuoren ja Roihuvuoren seniorikeskuksissa ja liikunnanohjaajan tila Kinaporin seniorikeskuksessa. Tilat vuokrataan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta takautuvasti 1.1.2023 alkaen ja ne tulevat kirjasto- ja liikuntapalvelukokonaisuuksien käyttöön.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on ollut kirjasto- ja liikuntatoimintaa seniorikeskuksissa ja niissä sijaitsevissa palvelukeskuksissa useiden vuosien ajan. Toiminnan on katsottu tukeneen seniorikeskusten toimintaa, eikä tästä syystä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytössä olleista tiloista ole peritty aiemmin vuokraa. Hyvinvointialueuudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulee käyttää valtiolta saatavaa rahoitustaan vain lakisääteiseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimintaan. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto (2.5.2022, § 19) kehotti kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että palvelukeskustoiminnan kustannusrakenne käydään sekä toiminta- että vuokrakulujen osalta tarkkaan läpi ja varmistetaan kulujen kohdentuminen oikealla tavalla sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ja ns. kunta-Helsingin välillä. Helsingin kaupungin Sosiaali-, terveys pelastustoimen järjestämistehtävän ohjausryhmän 23.5.2023 tekemän linjauksen mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan on jatkossa perittävä vuokraa palvelukeskuksissa muiden toimialojen käytössä olevista tiloista.

Vuokrattavat kirjastotilat ovat pinta-alaltaan yhteensä 204,4 m² suuruiset ja liikunnanohjaajan tila 8,5 m² suuruinen. Kirjastotilojen vuokra on yhteensä 3 893,06 euroa kuukaudessa eli 46 716,72 euroa vuodessa ja liikunnanohjaajan tilan vuokra 154,53 euroa kuukaudessa eli 1 854,36 euroa vuodessa. Vuokrakulujen lisäksi tiloista peritään erillinen siivouskustannus 5 €/m²/kk. Tilat vuokrataan toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla, joissa on molemminpuolinen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika. Tarkemmat sopimusehdot on kirjattu liitteenä oleviin sopimusluonnoksiin.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Detta beslut publicerades 12.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Outi Sivonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39111

outi.sivonen@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsti Laine-Hendolin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Bilagor

1. Seniorikeskusten kirjastotilojen sopimusluonnokset
2. Kinaporin seniorikeskuksen liikunnanohjaajan tilan sopimusluonnos

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.