Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, opinto-ohjaaja (3 kpl), työavain KASKO-03-299-23

HEL 2023-016167
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, opinto-ohjaaja (3 kpl), työavain KASKO-03-299-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita opinto-ohjaajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus määräajalla 1.1.-31.7.2024.

Määräaikaiseen virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjaajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.11.-22.11.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kampus 5, Sturenkadun toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on opinto-ohjaajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Tehtävään kuuluu opiskelijoiden ohjaus eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Lisäksi tehtävään kuuluu opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen tukeminen. Tehtävään kuuluu työskentely eri sidosryhmien kanssa, oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen, koulutusneuvonta ja yhteistyö kaupungin ohjausverkostoissa.

Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn tiimiorganisaatiossa ja vahvaa ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen osaamista. Tehtävässä tarvitaan myös joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kehittämisorientoituneisuutta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta ohjaustyöstä ja luettiin eduksi kokemus eri-ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 32 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 16 hakijalla. Samalla työavaimella oli haettavissa opinto-ohjaajan tehtävä Hattulantien, Myllypuron ja Sturenkadun toimipaikkoihin. Hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, mistä tehtävästä/tehtävistä on kiinnostunut.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin ja tämä rekrytointi toteutettiin anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Videohaastatteluun kutsuttavat valittiin henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ollut nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin kaikki muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat. Haastattelun suorittivat ajalla 8.12.2023 koulutuspäälliköt Tarja Luokkanen, Elina Tirinen ja Marjo Kumpulainen sekä koordinoiva tiimimestari Leena Koskivirta. Yksi hakija perui hakemuksensa haastattelukutsun jälkeen ja yksi hakija haastattelun jälkeen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Opinto-ohjaajan tehtävässä korostuvat yhteistyötaidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn tiimiorganisaatiossa sekä vahvat ohjaus- ja vuorovaikutustaidot

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa kokemus eri-ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien hyvä tuntemus. Hänellä on myös erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5