Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Kulosaari-Santahamina, määräaikainen päiväkodinjohtaja, työavain KASKO-02-1969-23

HEL 2023-016248
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, määräaikainen Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatusyksikkö Kulosaari-Santahamina, työavain KASKO-02-1969-23.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päätti valita päiväkodin johtajan määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 011342) ********** Mirjam Haaviston.

Virantoimitus alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.7.2025.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää

Päätöksen perustelut

Päiväkodin johtajan määräaikainen virka (vakanssinumero 011342) on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.11.2023 – 13.12.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on varhaiskasvatusyksikkö Kulosaari-Santahamina.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan päiväkodin johtajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päiväkodin johtajan tehtävät varhaiskasvatusyksikkö Kulosaari-Santahaminassa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. 1.1.2030 alkaen päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi hakuilmoituksessa oli kirjattu:
Päiväkodin johtajana tehtävänä on johtaa Kulosaari-Santahaminan varhaiskasvatusyksikköä ja kehittää työtään Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin johtajan tavoitteena kaikessa toiminnassa on hyvän asiakas- ja henkilöstökokemuksen varmistaminen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen.

Päiväkodin johtajalla on kiinnostusta pedagogiseen johtamiseen sekä hänellä on asiakastyön, henkilöstön, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Johtajana hän on ennakoiva sekä johdonmukainen, ja saa aikaan tuloksia edistämällä strategiaa päivittäisessä johtamisessaan. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja viestintä on selkeää ja oikea-aikaista. Hänellä on kyky innostaa sekä johtaa työhyvinvointia ja -kulttuuria. Tehtävässä onnistuminen edellyttää henkilöltä myös oman työn ja itsensä johtamista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 10 hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme (3) hakijaa: ********** ja ********** Yksi hakijoista perui hakemuksen prosessin aikana.

Haastattelun suorittivat ajalla 15.12.2023 varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

Päiväkodin johtajan tehtävässä korostuu kokonaisuuksien johtaminen sekä pedagogisen työn, asiakastyön, henkilöstön, talouden ja turvallisuuden johtamisen taidot.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on Mirjam Haavistolla. **********

Haastatelluille on kerrottu päiväkodin johtajan 1.1.2030 alkaen muuttuvista kelpoisuusvaatimuksista.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 04.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Ahonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 56407

tiina.ahonen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Ahonen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6