Vuokraus, vuokraoikeuden siirto, Koetilantie 1, Wise Nose – Suomen Hajuerottelu ry, Helsingin Yliopisto

HEL 2023-016343
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Vuokraus, vuokraoikeuden siirrot, Koetilantie 1, Wise Nose – Suomen Hajuerottelu ry, Helsingin Yliopisto

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti siirtää Wise Nose – Suomen Hajuerottelu ry:n vuokraoikeudet, koskien osoitteessa Koetilantie 1 lt 13 (C 17) ja lt 14 (C 19) liiketiloja, Helsingin Yliopistolle. Wise Nose – Suomen Hajuerottelu ry:n vuokrasopimukset 211028456 ja 211028457, päätetään 31.12.2023 ja Helsingin Yliopiston kanssa solmitaan uudet 1.1.2024 alkaen. Vuokranmaksu alkaa 1.1.2024.

Tilan lt 13 (C 17) kuukausivuokra on 1 168,60 € (16,01 euroa/m²) euroa, alv 0 % ja tilan lt 14 (C 19) kuukausivuokra 992,52 € (16,01 euroa/m²), alv 0 %.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Koetilantie 1, 00790 Helsinki,
sijaitsevat liiketilat 13 (C 17) ja 14 (C 19). Liiketila 13 (C 17) on 91 m²,
josta vuokrattava ala on 73 m²:n, loput teknistä tilaa. Liiketila 14 (C 19)
on 96 m², josta vuokrattava ala 62 m².

Liiketilat on ollut vuokrattuna Wise Nose – Suomen Hajuerottelu ry:lle 22.8.2022 lukien toistaiseksi. Vuokralainen on pyytänyt vuokraoikeuden siirtoa Helsingin Yliopistolle, toiminta ja yhteyshenkilöt pysyvät samana.

Vuokraoikeuden siirrolle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Päätös tullut nähtäväksi 04.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Salonen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 310 21450

jaana.salonen@hel.fi

Päättäjä

Antti Halm
va. tiimipäällikkö