Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-91-23

HEL 2023-016435
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöseuranta ja valvontayksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja valitsi ympäristöseuranta ja valvontayksikön ympäristövalvontatiimin tiimipäällikön virkaan (035473) insinööri (YAMK) ********** 1.4.2024 alkaen 4 492,16 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 13.8.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.-29.12.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla ja Joblyssa.

Tiimipäällikön tehtävänä on ympäristövalvontatiimin esihenkilötehtävät yhdeksän ympäristönsuojelun asiantuntijan lähiesihenkilönä. Hän vastaa tiimin toimintakyvystä ja resursoinnista sekä toiminnan kehittämisestä ja viestinnästä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja kokemusta ympäristövalvonnan tehtäväkentästä, valmiuksia esihenkilötehtäviin ja hyvää englannin kielen taitoa. Hakijalta odotetaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kannustavaa ja aktiivista työotetta sekä nopeutta reagoida muuttuviin tilanteisiin. Eduksi katsotaan julkishallinnon ja esihenkilötyön aikaisempi tuntemus.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki 15 henkilöä, joista kahdeksan täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle 8.1.2024 ja 11.1.2024 kutsuttiin kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa: ********** joilla arvioitiin hakemusten perusteella olevan viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen. Haastatteluun kutsutuille hakijoille tehtiin toimintatyylikartoitus ja annettiin välitehtäväksi valmistella esitys lähiesihenkilön tärkeimmistä tehtävistä. Molemmat hakijat haastateltiin toisen kerran 19.1.2024. Heitä haastattelivat molemmilla kierroksilla **********

**********

**********

********** Hän osoitti haastattelussa perehtyneisyyttä esihenkilötyön vaatimuksiin. Hän hahmottaa hyvin viranomaistoiminnan tehtäväkentän ja siihen liittyvät ominaispiirteet ja on motivoitunut kehittämään organisaation toimintaa asiakaslähtöisesti. ********** on aktiivinen ja ratkaisukeskeinen työote ja hyvät vuorovaikutustaidot. Hän omaa hyvät edellytykset toimia esihenkilötehtävissä.

**********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on erinomainen kokemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Hän on tiiminvetäjänä toimiessaan vastannut myös ympäristönsuojelun esihenkilötehtävistä ja osoitti haastattelussa tuntevansa esihenkilötyön vaatimukset. Hän hahmottaa hyvin viranomaistoiminnan tehtäväkentän ja siihen liittyvät ominaispiirteet. ********** on edellytykset toimia esihenkilötehtävissä.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on ympäristövalvontatiimin esihenkilötehtävät ja hän toimii yhdeksän ympäristönsuojelun asiantuntijan lähiesihenkilönä. Hän vastaa myös tiimin toimintakyvystä ja resursoinnista sekä toiminnan kehittämisestä ja viestinnästä.

Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta ympäristönsuojeluviran-omaisen tehtävistä ja kokemusta ympäristövalvonnan tehtäväkentästä sekä valmiuksia esihenkilötehtäviin. Eduksi katsotaan julkishallinnon ja esihenkilötyön aikaisempi tuntemus. ********** on pitkä kokemus ympäristövalvonnan asiantuntijatehtävistä. Molemmat tunnistavat hyvin esihenkilötyön vaatimukset ja molemmilla on esihenkilökokemusta, ********** Haastateltaville annettiin välitehtävänä laatia lyhyt esitys lähiesihenkilön tärkeimmistä tehtävistä. Molemmat suoriutuivat tehtävästä hyvin. Haastatteluvastauksien perusteella ********** johtamisote on vuorovaikutteinen, henkilöstöä tukeva ja osallistava. Hän toi esille motivaationsa kehittää tiimin toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa sekä kokemuksensa ympäristövalvonnan asiakasmyönteisestä kehittämisestä. ********** toi puolestaan esille kiinnostustaan viestintään.

Tehtävän kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Molemmilla hakijoilla täyttyy edellytetty kielitaitovaatimus tutkintonsa perusteella. Haastattelun perusteella ********** englannin ja ruotsin kielen suullinen taito osoittautui paremmaksi kuin **********

Ympäristöjohtaja katsoo hakuasiakirjojen ja haastattelun perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja tiimipäällikön virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltaa esihenkilökokemus ympäristönsuojelupäällikön tehtävistä ja kokemus ympäristövalvonnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Hän osoitti haastattelussa olevansa motivoitunut sekä omaavansa aktiivisen ja kannustavan työotteen.

Päätös tullut nähtäväksi 29.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katariina Serenius, yksikön päällikkö, puhelin: 37982

katariina.serenius@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja