Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2024

HEL 2024-000051
§ 73

Varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 6, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 1.6.2024-31.5.2025

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätös

Varhaiskasvatusjohtaja päätti sulkea määräaikaisesti seuraavan toimipisteen:

                                                                                                         
Toimipiste
Suljettuna
Perustelut
Leikkipuisto Puuskakulma
1.6.2024-31.5.2025
Vähäinen palveluntarve ja tilojen tarve  päiväkotikäyttöön alueen palvelu-   
 
tarpeen vuoksi
                                                                                                        

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 2. kohdan mukaan varhaiskasvatusjohtaja päättää hoitopaikkojen määristä ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden aukioloajoista.

Leikkipuisto Puuskakulma sijaitsee kaakkoisella suurpiirillä, Laajasalon peruspiirissä, osoitteessa Jollaksentie 67, 00850 Helsinki.
Puisto on ollut tilapäisesti suljettuna 1.8.2023-31.5.2024.
Varhaiskasvatuspalveluissa on arvioitu keväällä leikkipuisto Puuskakulman leikkipuistopalveluiden tarvetta sekä jatkomahdollisuuksia. Palveluntarve avoimelle varhaiskasvatukselle on ollut vähäistä ja asiakkaat ovat käyttäneet alueen muita leikkipuistoja lp Rudolfia, lp Kiiltotähteä ja lp Santahaminaa. Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään alueella ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta ja tämä toiminta on keskittynyt koulun tiloihin. Näin ollen tarvetta leikkipuistotoiminnan käynnistämiselle seuraavalle toimintakaudelle ei ole.

Tilat ovat olleet päiväkoti Puuskakulman käytössä päivisin. Tämä on helpottanut alueen vaikeaa varhaiskasvatuspaikkatilannetta hankkeiden viivästyessä.

Leikkipuisto Puuskakulman toiminnan jatkamisen tarvetta ja mahdollisuuksia tullaan arvioimaan osana alueen palveluverkkoa ensi vuoden aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Ahonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 56407

tiina.ahonen@hel.fi

Päättäjä

Miia Kemppi
varhaiskasvatusjohtaja