Hankinta, palvelukeskusten markkinointikampanja, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-000074
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Palvelukeskusten markkinointikampanjan hankinta

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia palvelukeskusten markkinointikampanjan toteutuspalvelun Ellun Kanat Oy:ltä.

Hankinnan toteutuksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaishinta on 25 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, eli niin sanottuna minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken. Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupungin Viestintätoimistot puitesopimukseen (H019-21) ja Brändipalvelut puitesopimukseen (H071-20).

Tarjouksia pyydettiin neljältä toimittajalta, joista kolme kuului Viestintätoimistot puitesopimukseen ja kaksi Brändipalvelut puitesopimukseen. Yksi toimittajista oli mukana molemmissa puitejärjestelyissä.

Tarjouspyyntö

Markkinointikampanjan tavoitteena on tehdä Helsingin palvelukeskuksia tunnetummaksi, saada lisää asiakkaita palvelukeskuksiin ja tätä kautta edistää helsinkiläisten seniorien ja työttömien hyvinvointia.

Tarjoukseen pyydettiin sisällyttämään myös kuvauslokaatiot, kuvattavat ja muut kuvaamiseen liittyvät asiat mahdollisen kampanjan ulkoasuun liittyvän valokuvaamisen vuoksi. Lisäksi tarjousta pyydettiin sisällöntuotantoapuun markkinointiviestien kirkastamiseksi.

Tarjouspyynnössä pyydettiin erittelemään alustavat ajatukset pyydetyistä sisällöistä sekä kustannusarvio.

Viestintätoimistojen puitesopimuksen osalta määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 31.10.2023 klo 16.00. Määräaika bränditoimistojen puitesopimuksen ensisijaisen toimittajan Hasan-ryhmän tarjouksen jättämiselle päättyi 8.11.2023 klo 16.00.

Ellun Kanat Oy ja Miltton Oy esittivät pyydetyn kampanjaidean. Kummassakin tarjouksessa oli kustannusten osalta täsmennettävää. Kaimana ja Hasan-ryhmä eivät esittäneet pyydettyä kampanjaideaa.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Kestävän kasvun hankkeen Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen -projektin jäsenistä muodostettu työryhmä tarkisti yhdessä viestinnän edustajien kanssa tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Kahdessa tarjouksessa ei tarjouspyynnön mukaisesti eritelty alustavia ajatuksia kampanjasisällöistä, joten ne hylättiin (Hasan-ryhmä ja Kaimana Oy).

Ellun Kanat Oy:ltä ja Miltton Oy:ltä pyydettiin täsmennetyt tarjoukset, joissa kuvauksiin liittyviä hinnoitteluita täsmennettiin. Lopullisissa tarjouksissa Ellun Kanat Oy:n tarjoama arvonlisäveroton kokonaishinta oli 25 000 euroa ja Miltton Oy:n tarjoama arvonlisäveroton kokonaishinta oli 28 360 euroa.

Valinta

Toimittajaksi valittiin Ellun Kanat Oy puitejärjestelyn etusijajärjestyksestä poiketen. Arviointiryhmä arvioi, että Ellun Kanojen kampanjaidea sisältää erityisen ymmärryksen siitä, mikä on kampanjan ydin ja miten se voidaan tuoda esille. Ellun Kanojen kokonaishinta oli myös edullisempi. Näin ollen kokonaistaloudellisesti edullisin valinta oli tässä tapauksessa Ellun Kanat Oy.

Kustannustenjako

Hankinta kuuluu osin Kestävän kasvun hankkeeseen ja hankkeen osuus kustannuksista katetaan Investointi 2/Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin Palvelukeskuskampanjaan myönnetystä rahoituksesta.

Kestävän kasvun hankkeen osuus kustannuksista koskien markkinointikampanjan suunnittelutyötä on 10 450 euroa.

Palvelu- ja henkilöstöviestinnän osuus kustannuksista koskien kampanjamateriaalin tuotantoa, kuvauskustannuksia, kuvausoikeuksia ja mallien palkkioita on 14 550 euroa.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen tai kun hankinnasta on tehty ostotilaus.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 12.12.2023 § 260.

Päätös tullut nähtäväksi 04.01.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maarit Ajalin, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34888

maarit.ajalin@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja