Meluaikalinjausten priorisointipäätökset vuodelle 2024, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2024-000660
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Meluaikalinjausten priorisointipäätös Jytäkesä Go Go vuodelle 2024

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan brändi ja tapahtumat -yksikön valmisteleman ja tapahtumien koordinaatioryhmän linjauksen liittyen alla oleviin tapahtumajärjestäjiin ja tapahtumien pidennettyjen soittoaikojen priorisointiin.

Priorisointilinjauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön voimassa olevia tapahtumapaikkakohtaisia meluaikalinjauksia vuodelle 2023–2025. Ympäristöviranomainen tekee meluilmoituksesta päätöksen priorisointipäätöksen mukaisesti, mikäli päätöksen tekemättä jättämiselle ei löydy jotain perusteltua syytä. Tästä mahdollisesta syystä tulee ilmoittaa priorisointipäätöksen tehneelle valmistelijalle viivytyksettä.

Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointilinjaukset pidennetyistä soittoajoista Suvilahdessa seuraavasti:

Anything Go-Go Oy, Jytäkesä Go Go festivaali 26.–27.7.2024. Pidennetyt soittoajat seuraavasti: pe 26.7. ja la 27.7. klo 24.00 asti molempina päivinä.

Päätöksen perustelut

Aiemmassa toimintamallissa pidennetyt soittoajat jaettiin kaupungin ympäristöpalvelujen päätöksellä tapahtumajärjestäjien meluilmoitusten hakujärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että se toimija joka ensimmäisenä ehti hakemaan pidennettyjä soittoaikoja, ne myönnettiin kyseiselle hakijalle.

Suosituimmilla tapahtumapaikoilla pidennetyille soittoajoille on enemmän kysyntää, kuin niitä on tarjolla. Johtuen siitä, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ei voi tehdä tapahtumien luonteeseen liittyvää arviointia melupäätöksiä tehdessään, melupäätöksen tueksi valmisteltiin niiden priorisointimalli.

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2020. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä. Nykyiset meluaikalinjaukset ovat voimassa 2023–2025.

Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta- ja -valvontayksikköön määritellyt pidennettyjen soittoaikojen kappalemäärät. Nämä tapahtuma-alueet ovat: Kansalaistori ja Töölönlahdenpuisto, Suvilahti, Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin kenttä.

Yllä mainituilla tapahtuma-alueilla saattaa olla enemmän pidennettyjen soittoaikojen hakijoita kuin meluaikalinjauksissa on määriteltyjä tapahtumapäiviä, jolloin kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä tekee priorisointilinjauksen, jonka viestintäjohtaja virallisella päätöksellä vahvistaa. Myös muille tapahtumapaikoilla meluviranomainen voi antaa pidennettyjä soittoaikoja harkintansa mukaan, ja näiden aikojen hallinta ja arviointi ei ole erillisen priorisointikäytännön piirissä olevaa toimintaa.

Priorisointimallilla tavoitellaan voimassa olevan matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman mukaista tapahtumallisuuden kehitystä ja toteutumista Helsingissä. Priorisointimallin avulla ympäristöpalvelujen selkeä viranomaisrooli säilyy erillään asiassa ja meluaikojen jakamisessa tapahtumia pisteytetään suosituilla tapahtuma-alueilla toimintaohjelman kolmen strategisen päätavoitteen kautta:

A. Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- ja tapahtumakaupunki

B. Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla

C. Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Päätös tullut nähtäväksi 15.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja