Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, luokanopettaja, valmistava opetus, työavain KASKO-01-1546-23

HEL 2024-000744
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun luokanopettajan (valmistava opetus) viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1546-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssinumero 2367).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 2367) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.-30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pukinmäenkaaren peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan (valmistava opetus) tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvät tiimityö- ja viestintätaidot, kokemus yhteisopettajuudesta, inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä sekä työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä. Eduksi luettiin myös kokemus maahanmuuttajaopetuksesta, yläkouluikäisten opetuksesta ja työskentelystä peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan hakijaa, joista vaadittu luokanopettajan kelpoisuus oli kolmella.

Kelpoiset hakijat kutsuttiin haastatteluun. Yksi ei vastannut haastattelukutsuun ja kaksi perui hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan virkaan
oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 11.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maarit Hosio, rehtori, puhelin: 09 310 80747

maarit.hosio@hel.fi

Päättäjä

Maarit Hosio
rehtori