Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1729-23

HEL 2024-000770
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Ressun peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, työavain KASKO-01-1729-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Ressun peruskouluun sijoitetun päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia -virkasuhteen.

Päätöksen perustelut

Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia -virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 08.01.2024–30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Ressun peruskoulussa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallintaa, joka osoitetaan Opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys OPH-1435-2022). Lisäksi luettiin eduksi kokemus yläasteen opettajuudesta yhteisopettajuutta toteuttaen, IB-kokemus sekä työkokemus opettajana kaikissa tehtävään liittyvistä oppiaineissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus mukaan lukien suomen kielen osaamisvaatimus tai Opetushallituksen määräys englannin kielen hallinnan osoittamisesta puuttui kummaltakin hakijalta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen ei ollut kaikki viran kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virkasuhde jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkasuhdetta hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara@hel.fi

Päättäjä

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1