Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla hallinnon palvelujen päälliköille ja johtajille 1.2.2024 alkaen

HEL 2024-001239
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla hallinnon palvelujen päälliköille ja johtajille 1.2.2024 alkaen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti sijaisen määräämisestä hallinnon palvelujen päälliköiden ja johtajien osalta seuraavasti:

Hallintopäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • lakiasioiden ja päätöksenteon tuki -yksikön päällikkö
 • päätösvalmistelun tuki alayksikön johtava hallintoasiantuntija
 • juridinen tuki I, yleishallinto ja erityislainsäädäntö alayksikön johtava lakimies
 • juridinen tuki II, sopimukset, hankinnat ja tietosuoja alayksikön johtava lakimies
 • tiedonhallinta, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • laadun ja valvonnan tuki, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Hankintajohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • operatiivisen hankinnan palvelut, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • strategisen hankinnan palvelut, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • kumppanuuspalvelut, asiakkuuspäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • Erikoissairaanhoidon ohjauksen ja sopimusohjauksen palvelut, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Henkilöstö- ja kehittämisjohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut, työnantajapolitiikan päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • henkilöstön saatavuuden tuki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • strateginen kehittämisen tuki, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävä
 • osaamisen kehittämisen yksikkö, henkilöstön kehittämispäällikkö

Talous- ja suunnittelujohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • talouden, strategian ja toiminnan suunnittelu, suunnittelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • talouden erillistehtävät, talouspäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • asiakasmaksupäätökset ja asiantuntijatuki, asiakasmaksupäällikkö

Tietohallintojohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • ICT-kehityspäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • ICT-palvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • tietojohtamisen päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Tukipalvelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • turvallisuus ja varautuminen, turvallisuuspäällikkö
 • tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • kuljetuspalvelut, kuljetuspalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • aulapalvelut, aulapalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • Yleishallinnon tuki, toimistopalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät lisäys

Viestintä- ja osallisuuspäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • palvelu- ja henkilöstöviestinnän yksikön päällikkö
 • turvallisuus- ja varautumisviestinnän yksikön päällikkö
 • osallisuus- ja vuorovaikutusyksikön päällikkö

Tarvittaessa hallintojohtaja määrää erikseen palvelun päällikön sijaiseksi viranhaltijan virka-asemaan perustuvia julkisen vallan käyttöä edellyttäviä tehtäviä varten.

Tämä päätös on voimassa 1.2.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa hallintojohtajan 7.2.2023 tekemän päätöksen § 6.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun (hallintosääntö 5 luku 10 § 6 mom.) mukaan palvelukokonaisuuksien johtaja päättää palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä ja hallintojohtaja päättää hallinnon palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Annina Rainos, johdon assistentti, puhelin: 09 310 43591

annina.rainos@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja