Kokoukset vuonna 2024, Y-Säätiö sr

HEL 2024-001743
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 28 §

Y-säätiön vuosikokous 25.4.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa toimimaan Y-säätiön vuosikokouksessa 25.4.2024 seuraavasti:

 • kannattamaan vuosikokouksessa esityksiä lausumiksi hallituksen toimintakertomuksesta, säätiön tilinpäätöksestä sekä talousarviosta vuodelle 2024, mikäli säätiö esittää viimeistään vuosikokouksessa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen 2023, tilintarkastus-kertomuksen sekä talousarvion 2024 eikä ilmene perusteita, joiden vuoksi esityksiä ei voida kannattaa;
 • esittämään tai kannattamaan esitystä, että vuosikokous lausumassaan hallituksen jäsenten palkkioista pitää palkkioiden määrää suurena tehtävän vaativuuteen ja siihen liittyviin vastuisiin nähden; ja  
 • muut vuosikokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Y-säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa
- annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
- annetaan lausuma talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
- annetaan lausuma hallituksen jäsenten palkkioista
- valitaan hallituksen jäsenet

Säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan jäsenille 16.4.2024 jälkeen.

Säätiön hallituksen jäsenten nykyinen palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina.

Y-säätiö ei ole Helsingin kaupungin tytärsäätiö eikä siihen näin ollen sovelleta suoraan kaupungin konserniohjeistusta, mutta säätiön hallituksen esittämä hallituspalkkio poikkeaa merkittävästi Helsingin palkkiotasosta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mm. toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätietojen antaja

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.