Virkasuhteen täyttäminen, Åshöjdens grundskola, määräaikainen erityisopettaja, työavain KASKO-04-22-24

HEL 2024-002036
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Anställning av speciallärare, på viss tid, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer KASKO-04-22-24

Rehtori

Beslut

Rektorn beslutade i enlighet med § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare att lämna tjänsten obesatt på grund av att ingen hade sökt tjänsten.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid.

Speciallärartjänsten på viss tid (tjänstesignum 1322) ledigförklarades under tiden 23.1.2024 - 6.2.2024 i Helsingfors stads officiella annonseringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

När ansökningstiden gått ut hade tjänsten inga sökande.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Eftersom tjänsten saknade sökande, konstaterar rektorn att speciallärartjänsten lämnas obesatt.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas till samtliga sökande. Beslutet skickas elektroniskt via Helbit till de sökande som gett sitt godkännande till elektronisk delgivning, i annat fall som brev.

Päätös tullut nähtäväksi 07.02.2024

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Päättäjä

Birgitta Ponthin
rektor