Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, lehtori, matematiikka, fysiikka ja kemia, KASKO-03-264-23

HEL 2024-002156
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin luonnontiedelukio, matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka, työavain KASKO-03-264-23

Rehtori

Päätös

Lukion rehtori päätti valita matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan 6 kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2022 – 30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin luonnontiedelukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää lukion rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä ovat matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin tehtävät Helsingin luonnontiedelukiossa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus kaikista kolmesta opetettavasta oppiaineesta oli 4 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastateltaviksi valittiin hakijat, jotka olivat osoittaneet hakemuksessa muodollisen pätevyytensä kaikkien kolmen oppiaineen opettamiseen. Jokaisella haastateltavalla oli myös opettajan kokemusta.

Rehtori ja apulaisrehtori suorittivat haastattelut 12.2.2024, 19.2.2024 ja 27.2.2024. Yksi haastateltavista valitsi Teams-haastattelun.

**********

**********

**********

**********

Helsingin luonnontiedelukiossa matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opetustehtävässä korostuvat aineopetuksen lisäksi muut lukio-opettajalle kuuluvat tehtävät. Valmiudet yhteisölliseen työhön, oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön sekä opiskelijoiden lukio-opintojen ohjaukseen ovat edellytyksenä tehtävässä onnistumiseen. Tehtävä edellyttää myös kykyä ja halukkuutta kehittää yliopistoyhteistyötä.

Lukion rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltavat vankka ammattitaito, laajat ja monipuoliset opinnot, kasvatustieteellinen kiinnostuneisuus yhdistettynä syvälliseen oppiaineiden tuntemukseen sekä halu kouluttautua ja kehittää itseään.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Salo, lukion apulaisrehtori, puhelin: 09 310 72081

juha.salo@hel.fi

Päättäjä

Kaisa Tikka
rehtori