Meluilmoitus, ulkoilmakonsertti, PMMP, Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, Warner Music Finland Oy

HEL 2024-002180
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 40

Päätös Warner Music Finland Oy:n meluilmoituksesta koskien PMMP:n konsertteja Olympiastadionilla, Taka-Töölö

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö päätti hyväksyä Warner Music Finland Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee PMMP:n konsertteja ja niihin liittyvää äänentoistolaitteiden testausta 22. - 24.8.2024 Olympiastadionilla (Paavo Nurmen tie 1), ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Äänentoistolaitteiden käyttö on sallittua ulkotiloissa vain seuraavina ajankohtina:

  - Torstaina 22.8.2024 kello 8.00 - 11.30 ja 14.00 - 22.00 (äänentoistolaitteiden testaus).
  - Perjantaina 23.8.2024 kello 8.00 - 11.30 ja 14.00 - 24.00 (äänentoistolaitteiden testaus + konsertti).
  - Lauantaina 24.8.2024 kello 8.00 - 24.00 (äänentoistolaitteiden testaus + konsertti)
 2. Konserttien aiheuttamaa melutilannetta on seurattava mittauksin jokaisena tapahtumapäivänä kello 22.00 alkaen musiikkiesitysten päättymiseen asti. Mittausten tulee olla jatkuvia ja valvottuja.

  Mittaukset on suoritettava Vega-talon itä- ja länsipuolella, osoitteissa Urheilukatu 10 - 12 ja 22 sijaitsevien rakennuksien luona sekä osoitteessa Mäntymäentie 1 sijaitsevan päiväkoti Ratikan luona. Muuten mittauksia on tehtävä meluilmoituksen liitteenä olevan mittaussuunnitelman mukaisesti.

  Mittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995  "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittauksissa käytettävän laitteiston ja sen kalibroinnin tulee täyttää melumittausstandardien vaatimukset, mieluiten tarkkuusluokalle 1, mutta vähintään luokalle 2.
 3. Mittausten suorittajan tulee olla ympäristömelumittauksissa FINAS- akkreditointipalvelun päteväksi todentama tai Suomen ympäristökeskuksen sertifioima.
 4. Melumittauksista on laadittava mittauspöytäkirja, joka on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.
  kirjaamo@hel.fi) viimeistään 9.9.2024. Saatteeseen on merkittävä viitteeksi asian diaarinumero HEL 2024-002180.

  Mittauspöytäkirjasta tulee käydä ilmi rakennusten julkisivuihin kohdistuneen melun A- taajuuspainotettu keskiäänitaso (LAeq,5min) ja taajuusjakauma kello 22.00 alkaen konsertin päättymiseen asti (kuvaajat) sekä mittausten suorittaja, mittauksissa käytetty äänitasomittari, sääolosuhteet ja mittauspisteentarkka sijainti (valokuva mittausolosuhteista). Lisäksimittauspöytäkirjassa on esitettävä selvitys taustamelusta ja sen osuudesta kokonaismelutasoon.
 5. Meluhaitan riittävästä torjunnasta pitää sopia ennakkoon neuvottelemalla niiden päiväkotien, uskonnollisten laitosten sekä hoito- ja oppilaitosten johtajien kanssa, joiden toimipisteiden julkisivuun kohdistuu melunleviämislaskelman mukaan konsertin aikana yli 70 dB:n keskiäänitaso (LAeq).

  Musiikkimelusta ei saa aiheutua haittaa edellä mainittujen erityisen herkkien kohteiden toiminnoille.
 6. Tapahtumaa koskeva tiedote on jaettava vähintään alla olevaan karttaan merkitylle alueelle (Kuva 1). Tiedote on jaettava alueen jokaiseen asuinhuoneistoon hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

  Tiedote on toimitettava myös seuraaville asukasyhdistyksille: Meilahti-seura, Vähä-Meilahti, Töölö-Seura, Töölön kaupunginosat, Pasila-seura ja Alppila-Seura.

  Tiedotteesta on käytävä ilmi konsertin ja äänentoistolaitteiden
  testausten tarkat ajankohdat sekä järjestäjän yhteystiedot. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, johon voi tarvittaessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan.
 7. Roskaantunut tapahtuma-alue ja sen lähiympäristö mukaan lukien tapahtuma-alueelle johtavat kulkuväylät ja niiden vierustat on siivottava välittömästi tapahtuman jälkeen.