Vuokraus, toimitila, Vuosaarentie 7, Tilajakamo Oy, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-002499
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 37

Tilojen vuokraaminen Tilajakamo Oy:lle, Vuosaarentie 7

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtaja päätti vuokrata Vuosaaressa, osoitteessa Vuosaarentie 7 sijaitsevat noin 1 847 m² entisen yläasteen ja lukion tilat Tilajakamo Oy:lle 1.2.2024 alkaen.

Sopimus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2025 ilman erillistä irtisanomista. Mikäli tontille kaavoitettavan ja myöhemmin rakennettavan korttelin toteutus viivästyy, voidaan kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisellä sopimuksella vuokrasopimusta jatkaa määräaikaisin jatkosopimuksin, jolloin vastaavasta järjestelystä voidaan sopia myös Tilajakamo Oy:n kanssa. Tilajakamo Oy:lle ei kuitenkaan voi siirtyä tilaan parempaa oikeutta, kuin kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisen tai tulevan sopimuksen mukaisesti päävuokralaisella on.

Tarkemmat sopimusehdot ja vastuunjaot on määritelty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan kesken on sovittu yhteisesti tilojen väliaikaiskäytön mallista, jossa vuokrataan aiemmasta käytöstään jääneitä, uutta kaavaa, käyttötarkoitusta tai purkamista odottavia tiloja tai rakennuksia määräaikaisin vuokrasopimuksin taiteilijoiden työ- tai harjoittelutiloiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ja kaupunkiympäristön toimiala ovat tehneet keskinäisen vuokrasopimuksen Vuosaarentie 7:ssa sijaitsevan tilan osittaisesta vuokraamisesta siten, että vuokra perustuu ylläpitokustannuksiin ja maanvuokraan. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa kaupunkiympäristön toimialalle puolet kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa sopimuskohteena olevat tilat kokonaisuudessaan operaattorille, Tilajakamo Oy:lle, joka vuokraa tilat edelleen taiteilijoille työ- tai harjoittelutiloiksi ja muuten päätöksessä ja liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa mainituin ehdoin.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on 1.2.2024 alkavalla sopimuksella vuokrannut kaupunkiympäristön toimialalta osoitteessa Vuosaarentie 7, 00980 Helsinki sijaitsevat noin 1 847 m² tilat hintaan 9 696,00 €/kk (5,25 €/m²/kk). Vuokra tarkistetaan vuosittain sopimusehtojen mukaisesti. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa puolet kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Tilajakamo Oy:ltä laskutetaan tilojen toteutuneeseen käyttöasteeseen perustuva osuus vuokrakuluista sekä sähkönkulutuksesta. Ensimmäinen vuokraerä (helmi-huhtikuu 2024) laskutetaan maksettavaksi 15.5.2024.

Toimivalta

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päätti 24.4.2018, § 91 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella siten, että palvelukokonaisuuden johtaja saa antaa vuokralle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 17.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Paiju Tyrväinen, kulttuurikeskusten päällikkö, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja