Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Keskisen kotihoitoyksikön työsuhteisille toimenhaltijoille hankintaoikeuksissa

HEL 2024-002766
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Keskisen kotihoitoyksikön työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 4.3.2024 alkaen

Kotihoitopäällikkö

Päätös

Kotihoitopäällikkö päätti oikeuttaa alla mainitut keskisen kotihoitoyksikön työsuhteiset työntekijät toteuttamaan hankintoja kotihoitopäällikön vastuulla jäljempänä mainittuun euromäärään asti, edellyttäen, että

-toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

-talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa ja

-hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Toimenhaltijoiden arvonlisäveroton hankintaoikeus on 4.3.2024 alkaen:

- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026761), 5000 euroa
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026762), 5000 euroa
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027595), 5000 euroa
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026768), 5000 euroa
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026767), 5000 euroa
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026766), 5000 euroa.
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026770), 5000 euroa.
- keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 039409), 5000 euroa.

Tämä päätös on voimassa 4.3.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa Keskisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön 26.9.2023 tekemän päätöksen § 6.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy omalla toimialallaan perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 12.12.2023 § 260 päättänyt toimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 kohdan mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa
työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Edellä olevaan perustuen kotihoitopäällikkö antaa eteläisen kotihoitoyksikön työsuhteisille toimenhaltijoille oikeuden toteuttaa hankintoja tällä päätöksellä mainittuun euromäärään asti.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Seija Polvi, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 43199

seija.polvi@hel.fi

Päättäjä

Seija Polvi
kotihoitopäällikkö