Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2024-003246
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköiden sekä johtavien ympäristötarkastajien sijaisten määrääminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköiden sekä johtavien ympäristötarkastajien sijaisuuksista seuraavasti:

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikevalmistus -tiimin päällikkö kaupungineläinlääkäri
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
 • Ravintolat -tiimin päällikkö
 • Eläinsuojelu-tiimin päällikkö johtava valvontaeläinlääkäri
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Asumisterveys -tiimin päällikkö
 • Terveydensuojelu -tiimin päällikkö
 • Johtava ympäristötarkastaja (vakanssinumero 50054)

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö
 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö
 • Luonto- ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö

Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Vesiensuojelu -tiimin päällikkö
 • Maaperävalvonta -tiimin päällikkö
 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö

Elintarvikevalmistus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
  Johtava valvontaeläinlääkäri
 • Ravintolat -tiimin päällikkö
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ravintolat -tiimin päällikkö
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö
 • Kaupungineläinlääkäri
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
 • Johtava valvontaeläinlääkäri

Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
 • Ravintolat-tiimin päällikkö
 • Kaupungineläinlääkäri
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
 • Johtava valvontaeläinlääkäri

Eläinsuojelu-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Kaupungineläinlääkäri
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
 • Ravintolat-tiimin päällikkö
 • Elintarvikemyymälät-tiimin päällikkö
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikemyymälät-tiimin päällikkö
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö
 • Kaupungineläinlääkäri
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
 • Johtava valvontaeläinlääkäri

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Terveydensuojelu-tiimin päällikkö
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö
 • Johtava ympäristötarkastaja (vakanssinumero 50054)

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Asumisterveys-tiimin päällikkö
 • Johtava ympäristötarkastaja (vakanssinumero 50054)
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö

Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö
 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö
 • Johtava ympäristöasiantuntija (vakanssinumero 23006)
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö

Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö
 • Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö
 • Ympäristötaloussuunnittelija (vakanssinumero 128034)
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö
 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö
 • Ympäristöasiantuntija (vakanssinumero 49326)
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö

Ympäristövalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Maaperävalvonta -tiimin päällikkö
 • Vesiensuojelu -tiimin päällikkö
 • Johtava ympäristötarkastaja (melu)
 • Johtava ympäristötarkastaja (jäte)
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Maaperävalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
 • Vesiensuojelu -tiimin päällikkö
 • Johtava ympäristötarkastaja (pima)
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Vesiensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Maaperävalvonta -tiimin päällikkö
 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
 • Johtava ympäristötarkastaja (vesi)
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Johtavan ympäristötarkastajan (melu) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Johtavan ympäristötarkastajan (jäte) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Johtavan ympäristötarkastajan (pima) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Maaperävalvonta -tiimin päällikkö
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Johtavan ympäristötarkastajan (vesi) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Vesiensuojelu -tiimin päällikkö
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 11.3.2024 alkaen toistaiseksi ja kumoaa ympäristöjohtajan päätöksen 6.10.2022 § 5.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 07.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva Salama, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 52542

eeva.salama@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja