Hankerahoitus, AI Business Hautomo -hanke, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2024-003340
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Osallistuminen EAKR-rahoitushakuun hankkeella “AI Business Hautomo”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluekehitysrahaston kestävän kaupunkikehittämisen rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan AI Business Hautomo -hankkeelle.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Hanke toteutetaan 1.8.2024-31.7.2027 välisenä aikana. Hankkeessa on viisi partneria: Helsingin kaupunki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja. Hanke toteutetaan osana pääkaupunkiseudun yhteistä HEVinnovations-ohjelmaa.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 342 526 eurolla. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 205 516 euroa, jolloin määrärahakohdalta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 137 010 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on tukea ja täydentää käynnissä olevaa pääkaupunkiseudun yhteistä Finnish AI Region -innovaatiohubin toimintaa siten, että tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa liittyviä asiantuntijapalveluita voidaan kehittää ja tarjota varhaisen vaiheen ja alhaisen digitaalisen maturiteettitason yrityksille. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan julkisen sektorin yrityspalveluita tarjoavien asiantuntijoiden digitaalista ja teknologista osaamista.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa pääkaupunkiseudun kokeilualustatoimintaa digitaalisesti innovatiivisten teknologioiden tuella. Pääkaupunkiseudun kaupunkien kokeilualustatoiminnalle kehitetään yhteinen toimintamalli, jonka avulla on tarkoitus laajentaa kokeilumahdollisuuksia aidoissa käyttöympäristöissä ja käyttäjillä. Samalla kehitetään myös uusia ja digitaalisia kokeilualustoja kehitystyön tueksi.

Lisäksi hankkeessa kehitetään julkisen sektorin yrityspalveluiden asiantuntijoiden kyvykkyyttä tukea mikro- ja pk-yrityksiä tekoälyn hyödyntämisessä ja käyttöönotossa.

Hanke tehostaa FAIR EDIH -innovaatioklusterin verkostotoimintaa pääkaupunkiseudun yritysten liiketoiminnan vahvistamiseksi ja kehittämiseksi myös kansainvälisesti. Tekoälyasiantuntijat ja sen hyödyntämisestä kiinnostuneet yritysten edustajat ja muut tahot tuodaan yhteen ja varmistetaan liiketoiminnan kehittämistä tukeva asiakasohjaus yrityspalveluista AI Business Hautomoon ja edelleen kustomoituihin eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien asiantuntijapalveluihin.

Toimenpiteiden myötä kasvatetaan pääkaupunkiseudun yritysten muutoskyvykkyyttä ja kilpailukykyä, tuetaan markkinoille etenemistä ja kehitetään kokeilutoimintaa sekä julkisia asiantuntijapalveluita innovatiivisten teknologioiden osalta.

Kaupunkistrategian mukaisesti hanke vahvistaa korkeakoulutuksen ja alueellisten yritysten yhteistyötä, jonka ansiosta voidaan vaikuttaa yritysten osaamistasoon ja niiden menestymiseen kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, sekä tehostaa tutkimuksen ja teollisuuden välistä innovaatiotoimintaa. Lisäksi hanke pyrkii lisäämään Helsingin houkuttelevuutta osaajille ja yrityksille tukemalla Helsingin asemaa kansallisesti sekä kansainvälisesti tekoälyosaamisen innovaatiokeskuksena. Hanke luo siltaa pk-yritysten innovaatiotoiminnan ja aitojen käyttäjien välille aidoissa käyttöympäristöissä myös digitaalisesti. Hanke tukee palveluiden saatavuutta myös vieraskielisille yrityksille ja kansainvälisillä markkina-alueilla.

EAKR-rahoitusta haetaan Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen puitteissa (60 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 510 615 euroa ja ulkoisen tuen suuruus 906 369 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen budjetti on 342 526 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 205 516 euroa ja omarahoitustarve 137 010 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö