Vuokraus, maa-alue, kiinteistö 421-1-3, Kellarimäentie, Tuomarinkylä, Helsingin yliopisto

HEL 2024-003625
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 60

Alueen (n. 25 m²) uudelleenvuokraaminen Helsingin yliopistolle meteorologista mittausasemaa varten kiinteistöstä 421-1-3 (Tuomarinkylä)

Tiimipäällikkö

Päätös

Toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti:

 • vuokrata Helsingin yliopistolle meteorologista mittausasemaa varten Helsingin Tuomarinkylässä sijaitsevasta kiinteistöstä 421-1-3 noin 25 m²:n suuruisen alueen liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen ja liitteenä 2 olevan kartan mukaisesti
 • vuokrasopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että vuokranantaja ja vuokralainen allekirjoittavat tätä vuokrausta koskevan maanvuokrasopimuksen
 • vuokrasopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että vuokralainen maksaa allekirjoitushetkeen mennessä maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisen vakuuden
 • vuokranantaja voi periä kaksinkertaista vuokraa vastaavan korvauksen siltä ajalta, jona vuokrausta pyytävä mahdollisesti käyttää luvatta vuokra-aluetta ilman allekirjoitettua maanvuokrasopimusta
 • valtuuttaa sekä sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

S0135-66

Päätöksen perustelut

Hakija ja hanke

Hakija pyytää, että sille vuokrataan uudelleen tilapäisesti päätösesityksen mukainen alue meteorologista mittausasemaa varten. Alueen nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.8.2024.

Mittausasemalla mitataan kasvihuonekaasuja ja tutkimuksella saadaan tietoa muun muassa hiilen sidonnasta peltomailla. Tuloksista on hyötyä Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaavatiedot

Alue on asemakaavassa nro 9540 (1990) osoitettu erityisalueeksi virkistystä ja maanviljelyä varten.

Yleiskaavassa (2016) alue on virkistys- ja viheraluetta.

Varaustilanne

Esitettävää vuokra-aluetta ei ole varattu.

Alueen vuokraaminen hakijalle

Hakijalle esitetään alueen vuokraamista päätösehdotuksen mukaisesti.

Alueen vuokra-aika

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi päätösesityksen mukainen vuokra-alue 6 vuodeksi ajalle 1.9.2024 - 31.8.2030. Edellisessä vuokrauksessa vuokra-aika oli merkitty virheellisesti (vuokrataan 5 vuodeksi ajalle 1.9.2020 - 31.8.2024). Puuttumaan jäänyt vuosi on lisätty tähän uudelleenvuokraukseen.

Vuokra

Vuokra-alueen vuokraksi esitetään 1000 euron kertakorvausta koko vuokra-ajalta. Vuokra vastaa suuruudeltaan tilapäisistä vuokrauksista perittävää korvausta (0,65 €/m²/kk).

Kertakorvaus on laskettu viideltä vuodelta kuuden vuoden sijaan, sillä edellisessä sopimuksessa oli laskettu vuokra viidelle vuodelle, vaikka vuokra-ajaksi oli merkitty vahingossa vain neljä vuotta. Edellisessä sopimuksessa liikaa peritty vuokra hyvitetään siksi tässä sopimuksessa.

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Vuokra-alueen maanvuokrasopimus esitetään tehtäväksi kaupunkiympäristötoimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun käyttämin tavanomaisin maanvuokrasopimusehdoin lisättynä vuokra-aluetta koskevin ympäristöehdoin.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta on 4.4.2023 § 195, siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisen toimivaltansa toimitilatontit- ja kiinteistökehitystiimin päällikölle, antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia rakentamattomia kiinteistöjä yritystarkoituksiin enintään 30 vuodeksi määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kiinteistön rakennusoikeus on enintään 3 000 k-m² tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Päätös tullut nähtäväksi 20.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sinikka Hangasmaa-Puska, kiinteistöasiamies, puhelin: 09 310 37064

sinikka.hangasmaa-puska@hel.fi

Päättäjä

Ilkka Aaltonen
tiimipäällikkö