Vuokraus, päiväkotitila, Parivaljakontie 6, Les Galopins Oy

HEL 2024-003673
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 44

Vuokraus, päiväkoti, Parivaljakontie 6, Les Galopins Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Les Galopins Oy:lle osoitteessa Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki, sijaitsevan 567 m²:n suuruisen päiväkotitilan.

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 1.8.2024 lukien siten, että vuokralaisen hallintaoikeus tilaan alkaa 1.4.2024 lukien. Vuokra on 5 500 euroa kuukaudessa (9,70 m²/€/kk). Tila vuokrataan verottomana, koska päiväkotitoiminta ei kuulu alv piiriin.

Vuokran lisäksi peritään muutostyökulu 480 €/kk + alv 24 %, ajalla 1.8.2024 - 31.7.2026.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Les Galopins Oy on kaupunkiympäristön tilat-palvelun vuokralaisena osoitteessa Hanuripolku 3, 00420 Helsinki, sijaitsevassa rakennuksessa, joka on rakennettu vuonna1974.

Rakennukseen ei ole tehty peruskorjauksia ja sen rakenteet sekä talotekniikka on ikää vastaavassa kunnossa. Rakennuksen terveellisen ja turvallisen käytön jatkamiseksi rakennus tulisi peruskorjata.

Les Galopins Oy:n kanssa on neuvoteltu Heka Oy omistaman, osoitteessa Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki, sijaitsevan 567 m²:n suuruisen päiväkotitilan vuokraamisesta. Päiväkotitoiminnan säilyttäminen nähdään tärkeänä sekä välttämättömänä kaupungin vastaavaa palvelutoimintaa tukevana toimintana.

Kohde sijaitsee Malminkartanossa, joka on yksi Helsingin kaupunkiuudistuskohteiksi valituista esikaupunkialueista. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on tukea alueiden positiivista muutosta ja ehkäistä mahdollista eriytymiskehitystä.

Vuokrakohteessa tehdään päiväkotitoiminnan aloittamisen kannalta välttämättömiä muutostöitä ja tämän vuoksi vuokralainen saa tilan hallintaoikeuden 1.4.2024 lukien.

Päätös tullut nähtäväksi 11.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Airaksinen, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 39719

riitta.airaksinen@hel.fi

Päättäjä

Jari Hooli
tiimipäällikkö